• Metod Koleji’nde Türkçe dersleri, öğrencilerimizin anlama, yorumlama, iletişim kurma ve dili etkili kullanma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Öğrencilerimize, zihinsel birikimlerine yeni bilgiler inşa etmeleri, karşılaştıkları sorunlara alternatif ve yaratıcı çözümler üretmeleri, grup içerisinde birlikte çalışma becerileri geliştirmeleri, tartışma ve yorumlama etkinliklerine katılmaları, araştırma yöntem ve teknikleri kullanmaları, olay ve durumlardan yola çıkarak kendi görüşlerini oluşturmaları konularında rehberlik edilerek zevkli bir öğrenme ortamında kazanımlara ulaşmaları hedeflenmektedir.

  8. Sınıf öğrencilerimiz Türkçe derslerinin Okuma Kültürü teması kapsamında şiirin kendilerinde uyandırdığı duyguları ifade edebilir, metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyar, okuduğu metne farklı başlıklar bulabilirler. Okudukları metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanabilirler. Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları analiz edebilirler. Olay ve düşünce yazıları yazabilirler. Yazılarında noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanırlar. Atatürk teması kapsamında metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler, okuduklarında örtülü anlamları bulabilirler. Cümlenin temel ögelerini ve özelliklerini kavrarlar.

  Milli Kültür temasında ise öğrencilerimiz, okudukları metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanabilir ve atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımlarını zenginleştirirler. Cümlenin temel ve yardımcı ögelerini ve özelliklerini kavrarlar. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarırlar. Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt ederler, metne ilişkin sorulara cevap verirler, metne ilişkin sorular oluştururlar. Cümledeki fiillerin çatı özelliklerini kavrar. Kişisel Gelişim temasında öğrencilerimiz, metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark ederler. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar, metne ilişkin karşılaştırmalar yaparlar. İsim ve fiil cümlelerini, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanırlar. Cümlelerin yapı özelliklerini kavrarlar. Kurallı ve devrik cümleleri, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanırlar.

  Toplum Hayatı teması kapsamında, kalıplaşmış cümle yapılarının kuruluş ve kullanım özelliklerini kavrarlar. Cümlenin ifade ettiği anlam özelliklerini öğrenirler. Okuduklarını kendi cümleleriyle, kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetleyebilirler. Cümleler arasındaki anlam ilişkilerini analiz edebilirler. Tekerleme, sayışmaca, bilmece ve yanıltmacaları ezberler ve kullanırlar. Zaman ve Mekân teması kapsamında, okuduklarındaki örtülü anlamları bulurlar. Metne ilişkin sorulara cevap verir, metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder, metne ilişkin karşılaştırmalar yaparlar. Cümlede anlatım bozukluğuna neden olan kullanımları belirleyebilirler. Anlatım bozukluklarını düzeltir.

  TEOG hazırlık çalışmaları kapsamında alt sınıflardan gelen öğrenme açıkları kapatılarak hafta içi ve hafta sonu derslerde tam öğrenme/bire bir öğrenme sağlanır. Ayrıca sınav döneminde yapılan grup çalışmaları ve ek dersler de sınav hazırlığına yönelik olarak atılan adımlardır.

 • Toplumun ihtiyaçlarına çözüm bulacak bugünün gençleri gerçekten problem çözme becerisine sahip, karşılaştığı durumlar konusunda analitik düşünebilen, yorum yapabilen, çözüm yolları için araştırmacı, yenilikçi ve hayal gücünü kullanabilen bireyler olarak yetişmelidirler. Bu yüzden bilimi anlamlandırıp hayatlarının bir parçası haline getirebilmelidirler. Hedefimiz; öğrenci merkezli bir yaklaşımla tam öğrenmeyi gerçekleştirmek, etik, ilkeli ve tutarlı bir anlayışla günlük hayatta Matematiği kullanabilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen, problemleri yorumlayabilme ve çözme becerisi gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, öz güven sahibi mutlu, başarılı ve sağlıklı nesiller yetiştirmektir.

  Matematik derslerinde başarı için "Her kazanılan bilgi bir sonraki bilgiyi yapılandırmaya zemin hazırlar." ilkesinden yola çıkarak, benimsediğimiz uygulamalar etkin dinleme, öğrenilen konularla ilgili özet çıkarma, farklı örnekler çözerek hafızaya alma ve tekrar etme adımlarından oluşur. 8. sınıflarımızda öğrencilerimiz TEOG Sınavı müfredatı üzerinde çalışarak belirledikleri hedeflerine ulaşmayı amaçlarlar.

  Bizler öğrencilerimize konuların ders ortamında öğrenilmesini, devam eden süreçte konunun pekiştirilmesi için verilen ek çalışmaların eksiksiz yapılmasını, test çözüm tekniklerini, zaman yönetimini öğreterek onlara rehber olmayı amaçlıyoruz.

 • Öğrencilerimizin, Atatürk’ün fikir hayatına etki eden faktörleri fark etmelerini sağlayarak inkılapların temel nitelikleri özgürlük, bağımsızlık, vatanseverlik, milli birlik ve beraberlik kavramlarına değer vermelerini sağlamak, Türkiye’nin jeopolitik önemini bölgesel ve küresel etkiler açısından değerlendirilmesi yönünde farkındalık oluşturmaktır. Hafta içi ve hafta sonlarında işe koştuğumuz Destek Programı ile de öğrencilerimiz Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) adı verilen merkezi sınavlara etkili bir şekilde hazırlanmaktadırlar.

 • Bilim, bir alandaki varlıkları ve olayları inceleme, açıklama, onlara ilişkin genelleme ve ilkeler bulma, bu ilkeler yardımıyla gelecekteki olayları kestirme gayretleridir. Fen Bilimlerinde de doğadaki varlıklar ve olaylar aynı amaçla incelenir. Fen Bilimleri doğayı ve doğal olayları sistemli bir şekilde inceleme, henüz gözlenmemiş olayları kestirme gayretleri olarak tanımlanabilir.

  Fen okuryazarlığı, çağdaş fen müfredatlarının vazgeçilmez amacıdır. En genel tanımıyla, bireylerin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri geliştirmeleri, yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, etraflarındaki dünya hakkındaki merak duygularını sürdürmeleri için gerekli olan fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgilerinin bir birleşimidir. Fen okuryazarı olan bir birey, bilimin doğasını ve bilimsel gelişmeleri anlar; temel fen kavram, prensip, kanun ve teorilerini kavrar ve bunları uygun şekilde kullanır. Problemleri çözerken ve karar verirken bilimsel süreçleri kullanır. Bilim ve teknoloji, bilim ve çevre arasındaki ilişkiyi ve bunların toplumla etkileşimini anlar; daha zengin ve tatmin edici bir yaşama yol açan ilgilere sahip olur.

  Fen ve teknoloji okur-yazarlığı olan 8. Sınıf öğrencilerimizden; anahtar kavramları kullanma, sonuçlarını dikkate alarak bir eyleme geçme, şüpheci olma, doğal olayları ve doğal olaylara ilişkin insan kaygılarını anlamada akılcı ve yaratıcı olma davranışları bekliyoruz. Fen derslerini, teknoloji, fen ve toplum vurgularıyla öğretmek, kavramların daha iyi öğrenilmesi sonucunu doğurur. Fen bilimleri, bilimsel süreçlerle öğretilerek, öğrencilere süreç becerilerini kazanırlar ve bu becerileri günlük yaşamda kullanırlar. Öğrenciler fen bilimlerine karşı daha olumlu tutum geliştirirler, ayrıca yaratıcılık becerilerinin gelişir. Araştırma sorgulama tabanlı öğrenme ortamları sayesinde öğrendikleri bilgileri yalnızca TEOG gibi merkezi sınavlarda değil yaşamlarının her alanına entegre edebilme yeteneğine sahip olurlar. Ezberci eğitimin geleneksel eğitim öğretimin yerini, sürecin incelendiği modern eğitim öğretim teknikleri ve portfolyo vb. gibi modern ölçme değerlendirme yaklaşımları almıştır.

  K12 veli bilgilendirme sistemi yardımıyla öğrencilerin ünite hedef ve davranışlarının kazanma durumları, haftalık quizler, deneme sınavı sonuçları, ünite kazanımları velilerimize bildirilerek okul öğrenci öğretmen veli işbirliği sağlanmıştır.

 • Okulumuzda 8. sınıflarda kendilerini ana dili kadar iyi ifade edebilen öğrenciler yetiştirme amacı ile İngilizce eğitim programı hazırlanır. Ortaokul eğitimi boyunca öğrenciler çok yönlü bir şekilde desteklenir.

  • Yabancı dil seviyesi yüksek tutulur.
  • Dersler dijital materyaller ile desteklenir.
  • Ulusal projelere katılma amaçlanır.

 • Metod Koleji 8. Sınıf Beden Eğitimi dersinde öğrencilerimiz temel spor branşlarını kuralları ile öğrenir. Yıl içinde derste fiziksel etkinlikler haricinde öğretmenimizin vermiş olduğu teorik bilgilerle beslenmenin önemini bilir ve bu konuda çok dikkatli davranır. Sportif etkinlikler esnasında yerinde ve zamanında doğru karar vermeyi bilir. Öğrencilerimiz rekabet ve yarışma hırsıyla birlikte saygı ilkelerine bağlı kalarak rakibine değer veren bir birey olmayı hedefler. Metod Koleji öğrencileri milli bayramlarımızın öneminin ve bu bayramlardaki görev ve sorumluluğun farkındadır.