• Metod Koleji’nde Türkçe dersleri, öğrencilerimizin anlama, yorumlama, iletişim kurma ve dili etkili kullanma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Öğrencilerimize, zihinsel birikimlerine yeni bilgiler inşa etmeleri, karşılaştıkları sorunlara alternatif ve yaratıcı çözümler üretmeleri, grup içerisinde birlikte çalışma becerileri geliştirmeleri, tartışma ve yorumlama etkinliklerine katılmaları, araştırma yöntem ve teknikleri kullanmaları, olay ve durumlardan yola çıkarak kendi görüşlerini oluşturmaları konularında rehberlik edilerek zevkli bir öğrenme ortamında kazanımlara ulaşmaları hedeflenmektedir.

  Yeni sınav sistemiyle birlikte Türkçe müfredatında köklü değişiklikler yapıldı. 1. Sınıftan 8. Sınıfa kadar daha önceki müfredatts toplam 494 olan Türkçe müfredat kazanımları, yeni müfredatta 366’ya indirilerek, sadeleştirildi. Buna göre, Türkçe derslerinde program genelinde, öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisini geliştirmek için okuma ve yazöa kazanımlarını ön plana çıkararak değişiklikler yapıldı. Müfredatın genelinde sadeleştirilen dil bilgisi konuları, günlük iletişimdeki beceriler esas alınarak yeniden düzenlendi.  

  Türkçe dersi müfredatında okuduğunu anlama becerisini geliştirmeye yönelik kazanım ve açıklamalar PISA, TIMMS ve PIRLS gibi uluslararası sınavlarda ölçülen becerileri yansıtacak şekilde yapılandırıldı. Buna göre, Türkçe derslerinde öğrencilerin metin içerisinde açıkça verilen bilgiler doğrultusunda bilgiyi bulma, bilgileri sıralama ve gruplandırma gibi basit düzeyde işlemler dışında, eleştirel düşünme, soyut düşünme, analitik düşünme, elde edilen bilgiler ile gerçek hayat arasında ilişkiler kurabilme gibi daha üst seviyedeki becerilerin gelişmesine de olanak sağlandı.

  TEMA ADI

  KONULAR

  KAZANIM SAYISI

  KİŞİSEL GELİŞİM

  .Sözcüğün Anlam Özellikleri ve Sözcük Grupları

  .Sözcükler Arası Anlam İlişkileri

  .Deyimler

  .Fiilimsiler

  .Paragrafta Başlık

  15

  MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK

  .Cümlede Anlam

  .Atasözleri

  .Özdeyişler

  .Cümlenin Ögeleri

  14

  BİREY VE TOPLUM

  .Söz Sanatları

  .Fiilde Çatı

  10

  SANAT

  .Anlatım Biçimleri

  .Düşünceyi Geliştirme Yolları

  10

  MİLLİ KÜLTÜR

  .Paragrafta Konu  ve Ana Fikir

  .Paragrafın Yapısı

  .Paragrafta Anlatıcı ve Bakış Açısı

  .Metin Türleri

  15

  ZAMAN VE MEKAN

  .Cümlede Yapı

  .Tablo ve Grafik Yorumu

  .Sözlü İletişim

  12

  ERDEMLER

  .Yazım Kuralları

  4

  HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

  .Noktalama İşaretleri

  .Doğru ve Güzel Anlatım

  4

 • Toplumun ihtiyaçlarına çözüm bulacak bugünün gençleri gerçekten problem çözme becerisine sahip, karşılaştığı durumlar konusunda analitik düşünebilen, yorum yapabilen, çözüm yolları için araştırmacı, yenilikçi ve hayal gücünü kullanabilen bireyler olarak yetişmelilerdir. Bu yüzden bilimi anlamlandırıp hayatlarının bir parçası haline getirebilmelilerdir. Hedefimiz; Öğrenci Merkezli” bir yaklaşımla “tam öğrenmeyi” gerçekleştirmek, etik, ilkeli ve tutarlı bir anlayışla günlük hayatta matematiği kullanabilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen, problemleri  yorumlayabilme ve çözme becerisi gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, öz güven sahibi mutlu, başarılı ve sağlıklı nesiller yetiştirmektir. 

  Matematik derslerinde başarı için " Her kazanılan bilgi bir sonraki bilgiyi yapılandırmaya zemin hazırlar.” ilkesinden yola çıkarak, benimsediğimiz uygulamalar etkin dinleme, öğrenilen konularla ilgili özet çıkarma, farklı örnekler çözerek hafızaya alma ve tekrar etme adımlarından oluşur.

  Bizler ders ortamında öğrenmenin gerçekleşmesini hedeflerken,

  Öğrencilerimize;  günlük hayatın içinde matematiği yorumlayabilmeyi ve sorgulayabilmeyi, test çözüm tekniklerini, zaman yönetimini ve sınav yönetimini öğreterek onlara rehber olmayı amaçlıyoruz.

 • Öğrencilerimizin, Atatürk’ün fikir hayatına etki eden faktörleri fark etmelerini sağlayarak inkılapların temel nitelikleri özgürlük, bağımsızlık, vatanseverlik, milli birlik ve beraberlik kavramlarına değer vermelerini sağlamak, Türkiye’nin jeopolitik önemini bölgesel ve küresel etkiler açısından değerlendirilmesi yönünde farkındalık oluşturmaktır. Hafta içi ve hafta sonlarında işe koştuğumuz Destek Programı ile de öğrencilerimiz Liselere geçiş sınavı adı verilen merkezi sınavlara etkili bir şekilde hazırlanmaktadırlar.

  Öğrencilerimiz sene sonunda aşağıdaki kazanımları edineceklerdir.

  ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

  Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.

  Mustafa Kemal’in çocukluk döneminde içinde yaşadığı toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. Mustafa Kemal’in öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

  ÜNİTE: MİLLÎ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR

  Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar.

  Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

  Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.

  Mustafa Kemal’in ve halkın tepkisi millî birlik ve beraberlik ile vatanseverlik açısından ele alınır.

  Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir. analiz eder.

  ÜNİTE: MİLLÎ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!

  Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri

  Kavrar. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder. Millî birlik, beraberlik ve dayanışma için sorumluluk almanın önemi vurgulanır.

  ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE

  Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar.

  Cumhuriyetçilik, MilliyetçilikHalkçılıkDevletçilikLaiklik ve İnkılapçılık ilkeleri kavramsal düzeyde ele alınır. Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları kavrar.

  Atatürk ilkelerimillî tarih bilinci, bağımsızlık ve özgürlük, egemenliğin millete ait olması, millî kültürün geliştirilmesi, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarma ideali, millî birlik ve beraberlik ile ülke bütünlüğü bağlamında açıklanır.

  ÜNİTE: DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI

  Atatürk Dönemi’ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder.

  ÜNİTE: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

   Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar.

  Tam bağımsızlık, gerçekçilik, akılcılık, mütekabiliyet, barış, millî menfaatleri esas alma, Türk ve dünya kamuoyunu dikkate alma ilkeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası çerçevesinde işlenerek Atatürk’ün ileri görüşlülüğü vurgulanır.

   Uluslararası ilişkiler bağlamında Atatürk döneminde izlenen dış politikanın yansımalarına örnekler verilir.

  Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkeleri ile Hatay’ın anavatana katılması ilişkilendirilir

  ÜNİTE: ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ VE SONRASI

  İTA.8.7.1. Atatürk’ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

  Atatürk’ün “En büyük eserim Türkiye Cumhuriyeti’dir.” sözüne ve yazılı eserlerine değinilir.

  Atatürk’ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye’nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.

 • Özel Metod  Koleji’nde Fen Bilimleri dersi için  disiplinler arası bir bakış açısıyla araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı temel alınmıştır. Bu ders öğrencilerimizin 21. Yüzyıl becerileri olan Analitik düşünme , Karar verme , Yaratıcı düşünme , Girişimcilik , İletişim , Takım çalışması ,Yenilikçi (inovatif) düşünme  becerilerini geliştirmelerini, yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını ve etraflarındaki dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için gerek duyulan kazanmalarını sağlamak amacıyla planlanır. Böylece öğrencilerimizin Fen ve Teknoloji okur-yazarı olarak yetiştirmeleri sağlanmaktadır.

  8. sınıflarımızda;

  1.ünite olan ‘Mevsimler ve İklimler’ ünitesinde öğrencilerin; mevsimlerin oluşumunda Dünya'nın hareketlerinin, konumunun ve birim yüzeye düşen ışığın etkisini kavramaları; iklimlerin oluşumu ve hava olayları hakkında bilgi edinmeleri; iklim bilimi hakkında bilgi sahibi olmaları; küresel iklim değişiklikleri ve etkileri hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları hedeflenmektedir.

  2.Ünite olan ‘DNA ve genetik kod’ ünitesinde öğrencilerin; DNA ve genetik kod ile ilişkili kavramları açıklamaları ve aralarındaki ilişkileri keşfetmeleri, kalıtım, mutasyon, modifikasyon, adaptasyon, seçilim, varyasyon, genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının farkında olmaları ve olumlu/olumsuz etkilerini tartışmalarına ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.

  3.Ünite olan ‘Basınç’ ünitesinde öğrencilerin; katı, sıvı ve gaz basınçlarını ve bu basınçları etkileyen faktörler hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları, aynı zamanda basıncın günlük hayattaki uygulamalarını fark etmeleri amaçlanmaktadır.

  4.Ünite olan ‘Madde ve Endüstri’ ünitesinde öğrencilerin; elementleri metal, ametal ve soygaz olarak sınıflandırıldığını bilmeleri, maddede meydana gelen değişimleri, fiziksel ve kimyasal değişim olarak sınıflandırmaları; asit-baz kavramları ve asit yağmurlarına ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.

  5.Ünite olan’Basit Makineler’ ünitesinde öğrencilerin; günlük yaşamda sıkça karşılaştıkları basit makine çeşitleri hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları; kazandıkları bilgi ve becerileri ortaya koyarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak özgün basit makine düzenekleri tasarlamaları; böylece yaratıcı ve yenilikçi düşünme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.

  6.Ünite olan ‘Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi’ ünitesinde öğrencilerin; fotosentez, solunum, enerji dönüşümlerini kavramaları, besin zinciri ve bu zinciri oluşturan elemanları açıklayabilmeleri ve elemanlar arasındaki ilişkiyi keşfetmeleri, çevre bilimle ilgili yaşam içerisindeki madde döngülerini fark etmeleri, çevre sorunlarını bilmeleri ve çevre sorunlarına karşı çözüm önerileri sunabilmeleri bunlara ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.

  7.ünite olan ‘Elektrik’ ünitesinde öğrencilerin; elektrik yüklerini tanımaları, elektrik yükleri arasında itme ve çekme kuvvetleri olduğunun farkına varmaları; cisimlerin, sahip oldukları elektrik yükü bakımından üç farklı durumda olabileceklerini ve “topraklama” olayını kavramaları; elektroskopun, cisimlerin sahip olduğu elektrik yüklerinin tespitinde kolaylık sağladığını deneyerek gözlemlemeleri, elektrik enerjisinin ısı, ışık ve hareket enerjilerine, hareket enerjisinin de elektrik enerjisine dönüşebileceğini deneyerek gözlemlemeleri, güç santrallerinde elektrik enerjisinin nasıl üretildiğini ve bunların doğurabileceği zararlı veya yararlı durumları tahmin etmeleri, elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılmasına yönelik bilgi ve beceri kazanmaları hedeflenmektedir.

  1. Sınıf öğrencilerimiz yıl sonunda aşağıda belirtilen kazanımları edinmiş olacaktır.

  FEN BİLİMLERİ DERSİ 8.SINIF KAZANIMLARI

  1. ÜNİTE

  F.8.1.1. Mevsimlerin Oluşumu

  F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.

  F.8.1.2. İklim ve Hava Hareketleri

  F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar.

  F.8.1.2.2. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.

  1. ÜNİTE

  F.8.2.1. DNA ve Genetik Kod

  F.8.2.1.1. Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. Bazların isimleri verilirken pürin ve pirimidin ayrımına girilmez.

  F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir.

  F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder.

  F.8.2.2. Kalıtım

  F.8.2.2.1. Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar.

  F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.

  F.8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır.

  F.8.2.3. Mutasyon ve Modifikasyon

  F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar.

  F.8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar.

  F.8.2.3.3. Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur.

  F.8.2.4. Adaptasyon (Çevreye Uyum)

  F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar.

  Adaptasyonların kalıtsal olduğu vurgulanır.

  F.8.2.5. Biyoteknoloji

  F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir.

  Islah, aşılama, gen aktarımı, klonlama, gen tedavisi örnekleri üzerinde durulur.

  F.8.2.5.2. Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.

  F.8.2.5.3. Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceği hakkında tahminde bulunur.

  1. ÜNİTE

  F.8.3.1. Basınç

  F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder.

  Basınç birimi olarak Pascal verilir. Matematiksel bağıntılara girilmez.

  F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder.

  F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.

  1. ÜNİTE

  F.8.4.1. Periyodik Sistem

  F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar.

  Periyodik sisteme duyulan ihtiyaç ve periyodik sistemin oluşturulma süreci ayrıntıya girilmeden

  vurgulanır.

  F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır.

  F.8.4.2. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

  F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.

  F.8.4.3. Kimyasal Tepkimeler

  F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir.

  Kimyasal tepkime denklemlerine formüller kullanılarak girilmez.

  F.8.4.4. Asitler ve Bazlar

  F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder.

  F.8.4.4.2. Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir.

  F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır.

  F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. Konu ile ilgili deney yolu ile çıkarımlarda bulunmaları sağlanır.

  F.8.4.4.5. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.

  F.8.4.4.6. Asit ve bazların temizlik malzemesi olarak kullanılması esnasında oluşabilecek tehlikelerle ilgili gerekli tedbirleri alır.

  F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar.

  Asit yağmurlarının oluşum sebepleri ve sonuçlarına değinilir.

  F.8.4.5. Maddenin Isı ile Etkileşimi

  F.8.4.5.1. Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder.

  F.8.4.5.2. Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder.

  F.8.4.5.3. Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar.

  F.8.4.5.4. Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir.

  F.8.4.6.Türkiye’de Kimya Endüstrisi

  F.8.4.6.1. Geçmişten günümüze Türkiye’deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır.

  F.8.4.6.2. Kimya endüstrisinde meslek dallarını araştırır ve gelecekteki yeni meslek alanları hakkında öneriler sunar.

  1. ÜNİTE

  F.8.5.1. Basit Makineler

  F.8.5.1.1. Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar.

  F.8.5.1.2. Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. Öncelikle tasarımını çizimle ifade etmesi istenir. Şartlar uygunsa üç boyutlu modele dönüştürmesi istenebilir.

  1. ÜNİTE

  F.8.6.1. Besin Zinciri ve Enerji Akışı

  F.8.6.1.1. Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir.

  F.8.6.2. Enerji Dönüşümleri

  F.8.6.2.1. Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder.

  F.8.6.2.2. Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

  Işık rengi, karbondioksit miktarı, su miktarı, ışık şiddeti ve sıcaklık vurgulanır.

  F.8.6.2.3. Canlılarda solunumun önemini belirtir.

  F.8.6.3. Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları

  F.8.6.3.1. Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar.

  F.8.6.3.2. Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular.

  F.8.6.3.3. Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır.

  F.8.6.4. Sürdürülebilir Kalkınma

  F.8.6.4.1. Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir.

  F.8.6.4.2. Kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik proje tasarlar.

  F.8.6.4.3. Geri dönüşüm için katı atıkların ayrıştırılmasının önemini açıklar.

  F.8.6.4.4. Geri dönüşümün ülke ekonomisine katkısına ilişkin araştırma verilerini kullanarak çözüm önerileri sunar.

  F.8.6.4.5. Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.

  1. ÜNİTE

  F.8.7.1. Elektrik Yükleri ve Elektriklenme

  F.8.7.1.1. Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar.

  F.8.7.1.2. Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar.

  F.8.7.1.3. Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder.

  F.8.7.2. Elektrik Yüklü Cisimler

  F.8.7.2.1. Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır.

  Özellikle nötr cismin, yüksüz cisim anlamına gelmediği; nötr cisimlerde pozitif ve negatif yük miktarlarının eşit olduğu vurgusu yapılır. Elektroskopun yük ölçümünde kullanıldığı belirtilir, çalışma prensibine girilmez.

  F.8.7.2.2. Topraklamayı açıklar.

  Topraklamanın günlük yaşam ve teknolojideki uygulamaları dikkate alınarak can ve mal güvenliği

  açısından önemine vurgu yapılır.

  F.8.7.3. Elektrik Enerjisinin Dönüşümü

  F.8.7.3.1. Elektrik enerjisinin ısı, ışık ve hareket enerjisine dönüştüğü uygulamalara örnekler verir.

  1. Güvenlik açısından elektrik sigortasının önemi üzerinde durulur.
  2. Robotların, elektrik enerjisinin, hareket enerjisine dönüşümü temel alınarak geliştirildiği vurgulanır.

  F.8.7.3.2. Elektirik enerjisinin ısı, ışık veya hareket enerjisine dönüşümü temel alan bir model tasarlar.

  Öncelikle tasarımlarını çizimle ifade etmeleri istenir. Şartlar uygunsa üç boyutlu modele dönüştürmesi istenebilir.

  F.8.7.3.3. Güç santrallerinde elektrik enerjisinin nasıl üretildiğini açıklar.

  Güç santrallerinden hidroelektrik, termik, rüzgâr, jeotermal ve nükleer santrallere değinilir.

  F.8.7.3.4. Güç santrallerinin avantaj ve dezavantajları konusunda fikirler üretir.

  Güç santrallerinin yarar-zarar ve riskler yönünden değerlendirilmesine yönelik fikir üretmeleri ve bu fikirlerini savunmaları istenir.

  F.8.7.3.5. Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini tartışır.

  F.8.7.3.6. Evlerde elektriği tasarruflu kullanmaya özen gösterir.

  Öğrencilerden elektrik faturasını azaltmaya yönelik uzun süreli çalışmalar yapmaları istenir, süreç izlenir.

 • Özel Metod Koleji 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibari ile Cambridge Uluslararası Genel İlköğretim Eğitimi Sertifika (IGCSE) Programını  uygulamaktadır. Uluslararası platformda geçerliliği olan bu program kapsamında, dersler Türk ve yabancı eğitmenler tarafından işlenmektedir.

  İngilizce Öğretim programları her sınıf seviyesine göredir ve eğitim süreci, seviyeler ilerledikçe  farklılık göstermektedir. Sınıf içi kullanılan İngilizce ders kitapları Cambridge University Press yayınlarıdır; ayrıca kazanımlar MEB konu ünitelerine göre de pareleldir. Öğrenci bu sayede LGS sınavına yönelik de öğrenmeler gerçekleştirmektedir. Dersler İngilizce 4 temel beceri üzerine kuruludur;

  • Grammar(Dil Bilgisi)
  • Reading and Writing  (okuma ve yazma)
  • Listening ( Dinleme)
  • Speaking (Konuşma)

  Öğrencinin İngilizceyi bir iletişim aracı olarak kullanımını artırmak için sınıf içinde bir çok farklı teknik ve yöntem kullanılmaktadır; özellikle yaşayan bir dil   kullanmak ve öğrencinin kendisini akıcı bir şekilde İngilizce ifade etmesi evrensel bir birey yetiştirmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır.  Tüm İngilizce kitapları, akıllı tahta uygulamaları, görseller ve sınıf içi drama çalışmaları ile desteklenmektedir. Öğrenci İngilizce kelime dağarcığını artırmak için her ünite bazında İngilizce kelime defteri tutmaktadır.

  Uluslararası Cambridge Programına tabi olan öğrenci program sonunda Cambridge University tarafından hazırlanan sınavlara (Checkpoints  http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-primary/cambridge-primary-checkpoint/ ) katılmaktadır, sınava katılan ve başarı ile tamamlayan her öğrenci, 160 ülke de geçerliliği olan sertifikayı almaya hak kazanmakta ve uluslararası platformda kendini kanıtlamaktadır. İngilizce Öğretim programı stratejimiz aşağıdaki gibidir;

  https://www.cambridge.org/gb/cambridgeenglish/catalog/secondary/eyes-open/content/table-contents

 • Metod Koleji 8. Sınıf Beden Eğitimi dersinde öğrencilerimiz temel spor branşlarını kuralları ile öğrenir. Yıl içinde derste fiziksel etkinlikler haricinde öğretmenimizin vermiş olduğu teorik bilgilerle beslenmenin önemini bilir ve bu konuda çok dikkatli davranır. Sportif etkinlikler esnasında yerinde ve zamanında doğru karar vermeyi bilir. Öğrencilerimiz rekabet ve yarışma hırsıyla birlikte saygı ilkelerine bağlı kalarak rakibine değer veren bir birey olmayı hedefler. Metod Koleji öğrencileri milli bayramlarımızın öneminin ve bu bayramlardaki görev ve sorumluluğun farkındadır.

 • Görsel sanatlar dersimizde amacımız; Çocukların yaratıcılık yönlerini geliştirmek. Temel sanat bilgilerini çocuğun yetenek düzeyine paralel olarak kazandırmak. Çocukların çevre ile ilgili gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını, düşüncelerini ifade edebilme yeteneği kazandırmak. Çocukların okul ve okul sonrası yaşantılarını, olumlu etkileyecek iyi alışkanlıklar kazandırmak. İş sevgisi aşılamak ve rastladıkları zorlukları kendi iradeleriyle yenebileceklerini öğretmektir. Aletleri ve malzemeleri tanıtmak, bunlar arasındaki ilişkileri ve kullanışlarını anlatıp öğretmek. Sanatın özgürlük olduğunu kavratmak ve Diğer dersleriyle ilişkilendirerek çok yönlü bakış açısı kazandırmaktır. Resim genel anlamda bireyin iç dünyasının kâğıt üzerine aktarılmış biçimi ve zihinsel gelişim göstergesidir. Öğrenci kendi iç dünyasını görsel sanatlar dersin de özgürce kâğıdına çizerek boyayarak keserek yapıştırarak istediği malzeme ve istediği boyutta yansıtır. Bunu yaparken de aklını kullanır, düşünür karar verir ve uygular. Bu şekilde hem öğrenir hem de kendisini ifade eder. Metod Kolejinde Görsel Sanatlar Dersinde plastik sanatların her alanında öğrencinin kendisini en iyi şekilde ifade edebileceği tekniklerin tümünü öğreterek kendisine en uygun teknikle düşünce gücünü geliştiriyor ve yaratıcılığını en iyi şekilde ön plana çıkarıyoruz. Bu doğrultuda, yaş gurubu özellikleri ve önceden belirlediğimiz hedeflere uygun çalışmalarımızdan örnekler;

  • Sanatı sever, tanımlayabilirler.
  • Estetik duyguları gelişmiştir.
  • Görsel sanatlarda kullanılan yöntem ve teknikleri bilir ve kullanırlar.
  • İki ve üç boyutlu tasarımlar yapar ve bunları uygulayabilirler.
  • Sanat terimlerini bilirler.
  • Sanat dallarını birlikte düşünerek, sanatsal zenginliğe ulaşmışlardır.
  • Sanatsal etkinlikler yoluyla toplumu bilinçlendirebilme özelliğine sahiptirler.

 • İstiklal marşımızı anlamına uygun söyler. Temel müzik yazı ve öğelerini öğrenir ve kullanır.(notalar, ses değiştirici işaretler) Türk halk müziğini inceler, yaşanmış hikayelerini  bilir. Farklı türdeki müzikleri ayırt eder. İnsan sesinin oluşumu ve ses gruplarını tanır. Dinlediği müziği analiz eder(yavaş, hızlı, nüans farklılıkları gibi) Müzik arşivi oluşturur. Müzikte dizileri (gamlar) tanır. Makamsal ezgileri ayırt eder.