• Metod Koleji’nde Türkçe dersleri, öğrencilerimizin anlama, yorumlama, iletişim kurma ve dili etkili kullanma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Öğrencilerimize, zihinsel birikimlerine yeni bilgiler inşa etmeleri, karşılaştıkları sorunlara alternatif ve yaratıcı çözümler üretmeleri, grup içerisinde birlikte çalışma becerileri geliştirmeleri, tartışma ve yorumlama etkinliklerine katılmaları, araştırma yöntem ve teknikleri kullanmaları, olay ve durumlardan yola çıkarak kendi görüşlerini oluşturmaları konularında rehberlik edilerek zevkli bir öğrenme ortamında kazanımlara ulaşmaları hedeflenmektedir.

  Yeni sınav sistemiyle birlikte Türkçe müfredatında köklü değişiklikler yapıldı. 1. Sınıftan 8. Sınıfa kadar daha önceki müfredatts toplam 494 olan Türkçe müfredat kazanımları, yeni müfredatta 366’ya indirilerek, sadeleştirildi. Buna göre, Türkçe derslerinde program genelinde, öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisini geliştirmek için okuma ve yazöa kazanımlarını ön plana çıkararak değişiklikler yapıldı. Müfredatın genelinde sadeleştirilen dil bilgisi konuları, günlük iletişimdeki beceriler esas alınarak yeniden düzenlendi.  

  Türkçe dersi müfredatında okuduğunu anlama becerisini geliştirmeye yönelik kazanım ve açıklamalar PISA, TIMMS ve PIRLS gibi uluslararası sınavlarda ölçülen becerileri yansıtacak şekilde yapılandırıldı. Buna göre, Türkçe derslerinde öğrencilerin metin içerisinde açıkça verilen bilgiler doğrultusunda bilgiyi bulma, bilgileri sıralama ve gruplandırma gibi basit düzeyde işlemler dışında, eleştirel düşünme, soyut düşünme, analitik düşünme, elde edilen bilgiler ile gerçek hayat arasında ilişkiler kurabilme gibi daha üst seviyedeki becerilerin gelişmesine de olanak sağlandı.

  TEMA ADI

  KONULAR

  KAZANIM SAYISI

  ERDEMLER

  .Sözcüğün Anlam Özellikleri ve Sözcük Grupları

  .Sözcükler Arası Anlam İlişkileri

  .Paragrafta Konu ve Ana Fikir

  .Örtülü Anlam

  .Fiilde Anlam

  9

  MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK

  .Çekimli Fiiller

  .Deyimler

  .Atasözleri

  .Paragrafta Anlatıcı ve Bakış Açısı

  5

  KİŞİSEL GELİŞİM

  .Cümlede Anlam

  .Cümleler Arası Anlam İfadeleri

  .Söz Sanatları

  12

  MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ

  .Ek fiil

  2

  BİLİM VE TEKNOLOJİ

  .Zarflar

  .Fiilde Yapı

  .Zaman ve Anlam Kayması

  10

  OKUMA KÜLTÜRÜ

  .Metin Türleri

  6

  DOĞA VE EVREN

  .Paragrafın Yapısı

  .Anlatım Yöntemleri

  14

  ZAMAN VE MEKAN

  .Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları

  .Metin Türleri

  .Görsel Okuma

  8

 • Toplumun ihtiyaçlarına çözüm bulacak bugünün gençleri gerçekten problem çözme becerisine sahip, karşılaştığı durumlar konusunda analitik düşünebilen, yorum yapabilen, çözüm yolları için araştırmacı, yenilikçi ve hayal gücünü kullanabilen bireyler olarak yetişmelilerdir. Bu yüzden bilimi anlamlandırıp hayatlarının bir parçası haline getirebilmelilerdir. Hedefimiz; Öğrenci Merkezli” bir yaklaşımla “tam öğrenmeyi” gerçekleştirmek, etik, ilkeli ve tutarlı bir anlayışla günlük hayatta matematiği kullanabilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen, problemleri  yorumlayabilme ve çözme becerisi gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, öz güven sahibi mutlu, başarılı ve sağlıklı nesiller yetiştirmektir. 

  Matematik derslerinde başarı için " Her kazanılan bilgi bir sonraki bilgiyi yapılandırmaya zemin hazırlar.” ilkesinden yola çıkarak, benimsediğimiz uygulamalar etkin dinleme, öğrenilen konularla ilgili özet çıkarma, farklı örnekler çözerek hafızaya alma ve tekrar etme adımlarından oluşur.

  Bizler ders ortamında öğrenmenin gerçekleşmesini hedeflerken,

  Öğrencilerimize;  günlük hayatın içinde matematiği yorumlayabilmeyi ve sorgulayabilmeyi, test çözüm tekniklerini, zaman yönetimini ve sınav yönetimini öğreterek onlara rehber olmayı amaçlıyoruz.

 • Sosyal Bilgiler dersi bu dersi gören bireyin toplum içerisinde karşılaşacağı sorunlar esnasında kullanması gereken becerileri aşılamayı amaçlayan bir derstir. Sosyal bilgiler dersinin amacı bireyin toplum içerisinde yeterli bilgi, beceri ve tutum sahibi olmasıdır.                                  Öğrencilerimizin öncelikle yaşadığı çevresi ile iletişimini güçlendirmeye yönelik bir programla değerler eğitiminin iletişim yönünde kişiliklerine etkisinin artırılması yönünde programa başlayıp, birbirlerine olan saygılarının ne  anlam ifade ettiğini ve kişide empati duygusunun yerleştirilmesi gerektiğini vurgularız.  Çevresinin ve dünyanın nüfus özelliklerini tanıyarak insanlar ile doğal çevre arasındaki etkileşimi açıklamalarını, bilgiyi uygun ve çeşitli biçimlerde kullanabilmelerini, bilimsel düşünmeyi temel alarak bilgiye ulaşabilmelerini, farklı dönem ve mekânlardaki toplumlar arası siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik etkileşimi analiz edebilmelerini sağlarız. Öğrencilerimizin geçmişle günümüz arasında bağlantı kurulmasına, barışçı bir dünya görüşü oluşturmalarını hedeflemekteyiz. Amacımız; farklılıklardan yola çıkarak mükemmeli yakalamaktır.

  Öğrencilerimiz sene sonunda aşağıdaki kazanımları edineceklerdir.

  BİREY VE TOPLUM

  Bu öğrenme alanı işlenirken özgürlük ve sorumluluk gibi değerlerle iletişim ve medya okuryazarlığı gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

  KÜLTÜR VE MİRAS

  Bu öğrenme alanı işlenirken kültürel mirasa duyarlılık ve estetik gibi değerlerle kanıt kullanma becerisinin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

  İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER

  Bu öğrenme alanı işlenirken özgürlük değeriyle kanıt kullanma, problem çözme, tablo, grafik, diyagram çizme ve yorumlama gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

  BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

  Bu öğrenme alanı işlenirken bilimsellik ve özgürlük gibi değerlerle zaman ve kronolojiyi algılama becerisinin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

  ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM

  Bu öğrenme alanı işlenirken dayanışma, dürüstlük ve çalışkanlık gibi değerlerle araştırma, değişim ve sürekliliği algılama ile zaman ve kronolojiyi algılama gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

  ETKİN VATANDAŞLIK

  Bu öğrenme alanı işlenirken barış değeriyle problem çözme becerisinin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

  KÜRESEL BAĞLANTILAR

  Bu öğrenme alanı işlenirken barış ve saygı gibi değerlerle iş birliği, problem çözme ile kalıp yargı ve ön yargıyı fark etme gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

 • Özel Metod  Koleji’nde Fen Bilimleri dersi için  disiplinler arası bir bakış açısıyla araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı temel alınmıştır. Bu ders öğrencilerimizin 21. Yüzyıl becerileri olan Analitik düşünme , Karar verme , Yaratıcı düşünme , Girişimcilik , İletişim , Takım çalışması ,Yenilikçi (inovatif) düşünme  becerilerini geliştirmelerini, yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını ve etraflarındaki dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için gerek duyulan kazanmalarını sağlamak amacıyla planlanır. Böylece öğrencilerimizin Fen ve Teknoloji okur-yazarı olarak yetiştirmeleri sağlanmaktadır

  7. Sınıflarımızda

  1. Ünite olan ‘Güneş Sistemi ve Ötesi’ ünitesinde öğrencilerin; Güneş sistemini ve Güneş sisteminde bulunan gök cisimlerini ve birbirleriyle olan ilişkileri tanımaları, teleskobun önemli bir gözlem aracı olması münasebetiyle gök bilimdeki önemini kavramaları ve teknoloji boyutu dikkate alınarak uzay araştırmalarının sağladığı katkılar hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları; uzay kirliliğinin sebeplerini tartışmaları; Türk-İslam bilim insanlarının uzay araştırmalarına yaptıkları katkıları anlamaları; yıldız, yıldız çeşitleri, takımyıldızlar, galaksileri tanımaları hedeflenmektedir.

  2.  ünite olan ‘Hücre ve Bölünmeler’ ünitesinde öğrencilerin; hayvan ve bitki hücrelerini ayırt edebilmesi, hücre-doku-organ-sistem ve organizma ilişkisini kavraması amaçlanmaktadır. Ayrıca mitoz ve mayoz bölünme aşamalarını tanımlayabilmeleri, üreme hücrelerinin oluşumunu, mitoz ve mayoz arasındaki farklılıkları kavramasına ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadıR.

  3. Ünite olan ‘Kuvvet ve Enerji ‘ünitesinde öğrencilerin; kütle ve ağırlık kavramlarını öğrenmeleri ve aralarındaki ilişki ve farklılıkları kavramaları, yer çekiminden hareketle gök cisimleri arasındaki kütle çekiminin varlığından haberdar olmaları, fiziksel anlamda yapılan işi tanımlamaları, işi etkileyen faktörleri ve işin birimini ifade etmeleri, kuvvet-iş ve enerji arasındaki ilişkiyi fark etmeleri, enerji çeşitlerini sınıflandırmaları, sürtünme kuvvetinin enerji üzerindeki etkisini gözlemlemeleri, hava ve su direncinin etkilerine yönelik tasarımlar yapmaları, bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.

  4. Ünite olan ‘ Saf Madde ve Karışımlar’ ünitesinde öğrencilerin atomun; proton, nötron ve elektrondan oluşan yapısını bilmeleri; saf ve saf olmayan madde temelinde element, bileşik ve karışımları sınıflandırmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca, karışımların ayrılmasında kullanılan bazı ayırma tekniklerini, elementlerin sembollerini ve bileşiklerin formüllerini öğrenmeleri, çözünme olayını, çözücü ve çözünen moleküllerin ilişkisiyle açıklamaları, evsel katı ve sıvı atıkların kontrol edilmesi, geri dönüşüm ve yeniden kullanmanın önemini kavramaları amaçlanmaktadır.

  5. Ünite olan ‘Işığın Madde ile Etkileşimi’ öğrencilerin; ayna ve mercek çeşitleri ve kullanım alanları; ışığın soğurulması, bu bağlamda cisimlerin renkli görünmeleri ve güneş enerjisinden yararlanma yolları hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları; ayrıca gelecekteki güneş enerjisinden yararlanma sistemlerini tasarlamaları, böylece yaratıcı ve yenilikçi düşünme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.

  6.Ünite olan ‘Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme’ ünitesinde öğrencilerin; insanın üreme, büyüme ve gelişme süreçlerini açıklayabilmeleri ve ergen sağlığı için alınabilecek tedbirleri tartışmalarına ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca bitki ve hayvanlardaki üreme, büyüme ve gelişme süreçlerini karşılaştırmaları, büyüme ve gelişmeye etki eden faktörleri keşfetmeleri ve bir bitki veya bir hayvanın bakımını üstlenmeleri ve sorumluluk kazanmalarına ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.

  7.Ünite olan ‘Elektrik’ ünitesinde öğrencilerin; seri ve paralel bağlama çeşitlerini dikkate alarak devre çizmeleri ve kurmaları ve buna bağlı olarak devredeki lambanın parlaklığının değişebileceğini fark etmeleri, elektrik enerjisinin teknolojik uygulamaları da dikkate alınarak ısı, ışık ve hareket enerjisine dönüşümü hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları; ayrıca gelecekteki özgün aydınlatma sistemlerini tasarlamaları, böylece yaratıcı ve yenilikçi düşünme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.

  1. Sınıf öğrencilerimiz yıl sonunda aşağıda belirtilen kazanımları edinmiş olacaktır.

  FEN BİLİMLERİ DERSİ 7.SINIF KAZANIMLARI

  1. ÜNİTE

  7.1.1. Uzay araştırmaları ile ilgili olarak öğrenciler;

  F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar.

  F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder.

  F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar.

  F.7.1.1.4. Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar.

  F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur.

  F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar.

  7.1.2. Güneş Sistemi Ötesi ile ilgili olarak öğrenciler;

  F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır.

  F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar.

  F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar.

  F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar.

  1. ÜNİTE

  F.7.2.1. Hücre ile ilgili olarak öğrenciler;

  F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.

  F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır.

  F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar.

  F.7.2.2. Mitoz ile ilgili olarak öğrenciler;

  F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar.

  F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar.

  F.7.2.3. Mayoz ile ilgili olarak öğrenciler;

  F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar.

  F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir.

  F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır.

  1. ÜNİTE

  F.7.3.1. Kütle ve Ağırlık İlişkisi ile ilgili olarak öğrenciler;

  F.7.3.1.1. Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır.

  F.7.3.1.2. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır.

  F.7.3.1.3. Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar.

  F.7.3.2. Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi ile ilgili olarak öğrenciler;

  F.7.3.2.1. Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar.

  F.7.3.2.2. Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır.

  F.7.3.2.2. Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır.

  F.7.3.3. Enerji Dönüşümleri ile ilgili olarak öğrenciler;

  F.7.3.3.1. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.

  F.7.3.3.2. Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar.

  F.7.3.3.3. Hava veya su direncinin yaşamdaki etkisini fark eder.

  Hava veya su direncinin farklı taşıtların tasarımındaki etkisine değinilir.

  F.7.3.3.4. Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar.

  Tasarımlar çizimle ortaya konulur, üç boyutlu bir ürüne dönüştürülmez.

  1. ÜNİTE

  F.7.4.1. Maddenin Tanecikli Yapısı ile ilgili olarak öğrenciler;

  F.7.4.1.1. Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler.

  F.7.4.1.2. Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular.

  F.7.4.1.3. Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder.

  F.7.4.1.4. Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar.

  F.7.4.2. Saf Maddeler ile ilgili olarak öğrenciler;

  F.7.4.2.1. Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir.

  F.7.4.2.2. Yaygın elementlerin isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.

  F.7.4.2.3. Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.

  F.7.4.3. Karışımlar ile ilgili olarak öğrenciler;

  F.7.4.3.1. Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir.

  F.7.4.3.2. Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar.

  F.7.4.3.3. Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler.

  F.7.4.4. Karışımların Ayrılması ile ilgili olarak öğrenciler;

  F.7.4.4.1. Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular.

  F.7.4.5. Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm ile ilgili olarak öğrenciler;

  F.7.4.5.1. Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder.

  F.7.4.5.2. Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar.

  F.7.4.5.3. Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular.

  F.7.4.5.4. Yakın çevresinde atık kontrolüne özen gösterir.

  F.7.4.5.5. Yeniden kullanılabilecek eşyalarını, ihtiyacı olanlara iletmeye yönelik proje geliştirir.

  1. ÜNİTE

  F.7.5.1. Işığın Soğurulması ile ilgili olarak öğrenciler;

  F.7.5.1.1. Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder.

  F.7.5.1.2. Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır.

  F.7.5.1.3. Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.

  F.7.5.1.4. Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir.

  Kaynakların etkili kullanımı bakımından güneş enerjisinin önemi vurgulanır.

  F.7.5.1.5. Güneş enerjisinden gelecekte nasıl yararlanılacağına ilişkin ürettiği fikirleri tartışır.

  F.7.5.2. Aynalar ile ilgili olarak öğrenciler;

  F.7.5.2.1. Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir.

  F.7.5.2.2. Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır.

  F.7.5.3. Işığın Kırılması ve Mercekler ile ilgili olarak öğrenciler;

  F.7.5.3.1. Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir.

  F.7.5.3.2. Işığın kırılmasını, ince ve kalın kenarlı mercekler kullanarak deneyle gözlemler.

  F.7.5.3.3. İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler.

  F.7.5.3.4. Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir.

  F.7.5.3.5. Ayna veya mercekleri kullanarak bir görüntüleme aracı tasarlar.

  1. ÜNİTE

  F.7.6.1. İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme ile ilgili olarak öğrenciler;

  F.7.6.1.1. İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları şema üzerinde göstererek açıklar.

  F.7.6.1.2. Sperm, yumurta, zigot, embriyo, fetüs ve bebek arasındaki ilişkiyi açıklar.

  Embriyonun gelişim evrelerine girilmez.

  F.7.6.1.3. Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için alınması gereken tedbirleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.

  F.7.6.2. Ergenlik ve Sağlık ile ilgili olarak öğrenciler;

  F.7.6.2.1. Çocukluktan ergenliğe geçişte oluşan bedensel ve ruhsal değişimleri açıklar.

  Diğer gelişim dönemleri ve özellikleri verilmez.

  F.7.6.2.2. Ergenlik döneminin sağlıklı bir şekilde geçirilebilmesi için nelerin yapılabileceğini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.

  F.7.6.3. Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme ile ilgili olarak öğrenciler;

  F.7.6.3.1. Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır.

  F.7.6.3.2. Bitki ve hayvanlardaki büyüme ve gelişme süreçlerini örnekler vererek açıklar.

  F.7.6.3.3. Bitki ve hayvanlarda büyüme ve gelişmeye etki eden temel faktörleri açıklar.

  F.7.6.3.4. Bir bitki veya hayvanın bakımını üstlenir ve gelişim sürecini rapor eder.

  1. ÜNİTE

  F.7.7.1. Ampullerin Bağlanma Şekilleri ile ilgili olarak öğrenciler;

  F.7.7.1.1. Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer.

  F.7.7.1.2. Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur.

  F.7.7.1.3. Elektrik akımını tanımlar.

  F.7.7.1.4. Elektrik enerjisinin devrelere akım yoluyla aktarıldığını açıklar.

  F.7.7.1.5. Bir devre elemanının uçları arasındaki gerilim ile üzerinden geçen akımı ilişkilendirir.

  F.7.7.1.6. Özgün bir aydınlatma aracı tasarlar.

  -Öncelikle tasarımını çizimle ifade etmesi istenir. Şartlar uygunsa üç boyutlu modele dönüştürmesi istenebilir.

  1. ÜNİTE

  F.7.8.1.1. Günlük hayattan bir problemi tanımlar.

  F.7.8.1.2. Problem için muhtemel çözümler üretir ve bunları karşılaştırarak kriterler kapsamında uygun olanı seçer.

  F.7.8.1.3. Ürünü tasarlar ve sunar.

  F.7.8.1.4. Ürünü pazarlamak için stratejiler geliştirir ve ürünü tanıtır.

 • Özel Metod Koleji 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibari ile Cambridge Uluslararası Genel İlköğretim Eğitimi Sertifika (IGCSE) Programını  uygulamaktadır. Uluslararası platformda geçerliliği olan bu program kapsamında, dersler Türk ve yabancı eğitmenler tarafından işlenmektedir.

  İngilizce Öğretim programları her sınıf seviyesine göredir ve eğitim süreci, seviyeler ilerledikçe  farklılık göstermektedir. Sınıf içi kullanılan İngilizce ders kitapları Cambridge University Press yayınlarıdır; ayrıca kazanımlar MEB konu ünitelerine göre de pareleldir. Öğrenci bu sayede LGS sınavına yönelik de öğrenmeler gerçekleştirmektedir. Dersler İngilizce 4 temel beceri üzerine kuruludur;

  • Grammar(Dil Bilgisi)
  • Reading and Writing  (okuma ve yazma)
  • Listening ( Dinleme)
  • Speaking (Konuşma)

  Öğrencinin İngilizceyi bir iletişim aracı olarak kullanımını artırmak için sınıf içinde bir çok farklı teknik ve yöntem kullanılmaktadır; özellikle yaşayan bir dil   kullanmak ve öğrencinin kendisini akıcı bir şekilde İngilizce ifade etmesi evrensel bir birey yetiştirmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır.  Tüm İngilizce kitapları, akıllı tahta uygulamaları, görseller ve sınıf içi drama çalışmaları ile desteklenmektedir. Öğrenci İngilizce kelime dağarcığını artırmak için her ünite bazında İngilizce kelime defteri tutmaktadır.

  Uluslararası Cambridge Programına tabi olan öğrenci program sonunda Cambridge University tarafından hazırlanan sınavlara (Checkpoints  http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-primary/cambridge-primary-checkpoint/ ) katılmaktadır, sınava katılan ve başarı ile tamamlayan her öğrenci, 160 ülke de geçerliliği olan sertifikayı almaya hak kazanmakta ve uluslararası platformda kendini kanıtlamaktadır. İngilizce Öğretim programı stratejimiz aşağıdaki gibidir;

  https://www.cambridge.org/gb/cambridgeenglish/catalog/secondary/eyes-open/content/table-contents

 • Bir veya birden fazla yabancı dil bilmek, toplumun modernleşme sürecinin bir aşaması ve farklı dünyalara kapı aralamadır. Özel Metod Koleji 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle ikinci yabancı dil olarak İspanyolca eğitim vermektedir. Uluslararası ve bir çok  alanda geçerliliği olan İspanyolca, her sınıf için temel seviyeden başlanarak öğretilmeye başlanmıştır. Sınıf içi kullanılan Un,Dos,Tres… Ya! ve Mañana kitapları akıllı tahta destekli olup, öğrencilerin Dinleme, Okuma, Yazma ve Dil Bilgisi alanında kazanımlarını desteklemektedir. Ders içi etkinlik ve drama teknikleri ile öğrencilerin İspanyolcayı aktif kullanmalarına özellikle önem verilmektedir. Öğretim programı stratejimiz aşağıdaki gibidir;

  https://www.anayaele.es/es/html/index.php?menu=menu_metodos,manana

 • Metod Koleji 7. Sınıf Beden Eğitimi dersinde öğrencilerimiz spor yapmanın sağlığımız üzerindeki önemli rolünü kavrar. Temel spor branşlarını kuralları ile bilir ve bunları uygular. Yıl içinde derste fiziksel etkinlikler haricinde öğretmenimizin vermiş olduğu teorik bilgilerle beslenmenin önemini bilir ve bu konuda çok dikkatli davranır. Sportif etkinlikler esnasında yerinde ve zamanında doğru karar vermeyi öğrenir. Öğrencilerimiz rekabet ve yarışma hırsıyla birlikte saygı ilkelerine bağlı kalarak rakibine değer veren bir birey olmayı hedefler. Metod Koleji öğrencileri milli bayramlarımızın öneminin ve bu bayramlardaki görev ve sorumluluğun farkındadır.

 • We have added the Science course to our program as a Cambridge international education school.Science is a course that integrates English and science disciplines. The language of the instruction for Science lesson is English. In this way, students will be able to understand the meanings of Science terms in English.

  Our students through the comparative program In addition to reinforcing their gains, they also gain high level international gains, which are additional to these gains.

  The comparative program, which includes the overlapping and non-overlapping subjects of the National Education Science Curriculum and the Cambridge International Education curriculum, applied in our 7th grade, is as follows.

  Turkish Science Curriculum

  Cambridge International Education Curriculum

  Güneş Sistemi ve Ötesi

  Exploring the solar system

  Hücre ve Bölünmeler

   

  Extra material needed*

  Kuvvet ve Enerji

  Forces and motion

  Saf Madde ve Karışımlar

  Material changes

  Işığın Madde ile Etkileşimi

  Light

  Canlılarda Üreme, Büyüme ve gelişme

   

  Animal and Human

  Elektriğin Devreleri

   

  Electicity

  *This unit is not included in Cambridge Internationa Educational Program.

 • Today’ s youths who will find a way out social needs should raise by having problem solving ability and having analytical thinking while facing situations ,commenting ,searching solutions ,being innovator,using their  imaginations .That’s why,they must give the meaning science and make science part of their lives.Our target is making real complete learning with attitude by student centered education,using mathematic with percept by ethical principle and coherent  in daily lives ,sharing solutions and ideas,pulling together ,being selfconfident ,happy ,successful and healthy  generations are raised .

  Every earnable information give next information configuration a gound principle is adopted at maths courses for the success. We provide our students with active listening,summarising learned topics ,storing topics by solving different questions and making review.

  Our students at fifth  grades have units and topics determined by school syllabus’ advices and study them to make maths meaningful . These are;

  • The Number system (whole numbers)
  • Number: factors, multiples and primes
  • Multiplication
  • More on number
  • Measures: length, mass and capacity (1)
  • Measures: time (1)
  • Measures: area and perimeter (1)
  • Shapes and geometric reasoning: 2D and 3D shape (1)
  • Shapes and geometric reasoning: angles (1)
  • Shapes and geometric reasoning: position and direction (1)
  • The number system
  • Decimals
  • Positive and negative numbers
  • Multiples and factors and mental strategies using them
  • Multiplication and division
  • Special numbers
  • Measures: length, mass and capacity (2)
  • Measures: time (2)
  • Measures: area and perimeter (2)
  • Handling data: data displays
  • Handling data: statistics
  • Handling data: probability
  • The number system
  • Number: mental strategies
  • Number: addition and subtraction
  • Number: multiplication and division
  • Number: fractions
  • Number: fractions, decimals and percentages
  • Number: ratio and proportion
  • Measures: length, mass and capacity (3)
  • Measures: time (3)
  • Measures: area and perimeter (3)
  • Shapes and geometric reasoning: 2D and 3D shape (2)
  • Shapes and geometric reasoning: locating 2D shapes
  • Shapes and geometric reasoning: angles (2).

  We are guiding our students to learn units at classrooms , to do their homework completely on time and manage their time.

  Toplumun ihtiyaçlarına çözüm bulacak bugünün gençleri gerçekten problem çözme becerisine sahip,  karşılaştığı durumlar konusunda analitik düşünebilen, yorum yapabilen, çözüm yolları için araştırmacı, yenilikçi ve hayal gücünü kullanabilen bireyler olarak yetişmelilerdir. Bu yüzden bilimi anlamlandırıp hayatlarının bir parçası haline getirebilmelilerdir Hedefimiz öğrenci merkezli bir yaklaşımla tam öğrenmeyi gerçekleştirmek, etik ilkeli ve tutarlı bir anlayışla günlük hayatta matematiği ve İngilizce’yi kullanabilen, çözümlerini ve düşüncelerini hem ana dilde hem de yabancı dillerde paylaşabilen, problemleri yorumlayabilme ve çözme becerisi gelişmiş, ekip çalışması yapabilen özgüven sahibi, mutlu, başarılı ve sağlıklı nesiller yetiştirmektir.

  Maths derslerinde başarı için her kazanılan bilgi bir sonraki bilgiyi yapılandırmaya zemin hazırlar ilkesinde yola çıkarak benimsediğimiz uygulamalar etkin dinleme öğrenilen konularla ilgili özet çıkarma farklı örnekler çözerek hafızaya alma ve tekrar etme adımlarından oluşur

  7.sınıfımızda öğrencilerimiz ortaokul ve Cambridge matematik müfredatı doğrultusunda belirlenen üniteler ve konuları üzerinde çalışıp matematiği ve İngilizce’yi hayatlarından daha anlamlı bir hale getirirler. Ünite ve konularımız;

   

   

  Ünite Adı

   

   

  Konular

   
   

   

  1. Ünite

  Tam Sayılarla İşlemler

   

   

   

   

  2. Ünite

  Rasyonel Sayılar

   

  Rasyonel Sayılarla İşlemler

   

   

   

   

  3. Ünite

  Cebirsel İfadeler

   

  Eşitlik ve Denklem

   

   

   

   

  4. Ünite

  Oran ve Orantı

   

  Yüzdeler

   

   

   

   

   

  5. Ünite

  Doğrular ve Açılar

   

  Çokgenler

   

  Çember ve Daire

   

   

   

   

  6. Ünite

  Veri Analizi

   

  Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri

   

  Bizler öğrencilerimize konuların ders ortamında öğrenilmesini, devam eden süreçte konunun pekiştirilmesi için verilen ek çalışmalarının eksiksiz yapılmasını, zaman yönetimini öğreterek onlara rehber olmayı amaçlıyoruz.

 • Görsel sanatlar dersimizde amacımız; Çocukların yaratıcılık yönlerini geliştirmek. Temel sanat bilgilerini çocuğun yetenek düzeyine paralel olarak kazandırmak. Çocukların çevre ile ilgili gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını, düşüncelerini ifade edebilme yeteneği kazandırmak. Çocukların okul ve okul sonrası yaşantılarını, olumlu etkileyecek iyi alışkanlıklar kazandırmak. İş sevgisi aşılamak ve rastladıkları zorlukları kendi iradeleriyle yenebileceklerini öğretmektir. Aletleri ve malzemeleri tanıtmak, bunlar arasındaki ilişkileri ve kullanışlarını anlatıp öğretmek. Sanatın özgürlük olduğunu kavratmak ve Diğer dersleriyle ilişkilendirerek çok yönlü bakış açısı kazandırmaktır. Resim genel anlamda bireyin iç dünyasının kâğıt üzerine aktarılmış biçimi ve zihinsel gelişim göstergesidir. Öğrenci kendi iç dünyasını görsel sanatlar dersin de özgürce kâğıdına çizerek boyayarak keserek yapıştırarak istediği malzeme ve istediği boyutta yansıtır. Bunu yaparken de aklını kullanır, düşünür karar verir ve uygular. Bu şekilde hem öğrenir hem de kendisini ifade eder. Metod Kolejinde Görsel Sanatlar Dersinde plastik sanatların her alanında öğrencinin kendisini en iyi şekilde ifade edebileceği tekniklerin tümünü öğreterek kendisine en uygun teknikle düşünce gücünü geliştiriyor ve yaratıcılığını en iyi şekilde ön plana çıkarıyoruz. Bu doğrultuda, yaş gurubu özellikleri ve önceden belirlediğimiz hedeflere uygun çalışmalarımızdan örnekler;

  • Sanatı sever, tanımlayabilirler.
  • Estetik duyguları gelişmiştir.
  • Görsel sanatlarda kullanılan yöntem ve teknikleri bilir ve kullanırlar.
  • İki ve üç boyutlu tasarımlar yapar ve bunları uygulayabilirler.
  • Sanat terimlerini bilirler.
  • Sanat dallarını birlikte düşünerek, sanatsal zenginliğe ulaşmışlardır.
  • Sanatsal etkinlikler yoluyla toplumu bilinçlendirebilme özelliğine sahiptirler.

 • İstiklal marşımızı anlamına uygun söyler. Temel müzik yazı ve öğelerini öğrenir ve kullanır.(notalar, ses değiştirici işaretler) Türk halk müziğini inceler, yaşanmış hikayelerini  bilir. Farklı türdeki müzikleri ayırt eder. İnsan sesinin oluşumu ve ses gruplarını tanır. Dinlediği müziği analiz eder(yavaş, hızlı, nüans farklılıkları gibi) Müzik arşivi oluşturur. Müzikte dizileri (gamlar) tanır. Makamsal ezgileri ayırt eder.

 • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi öğrencilere dijital vatandaş olarak teknolojik kavramları, sistemler iyi anlayan ve her gün gelişen teknoloji de dijital dünyaya ayak uydurabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenme sürecinin bir parçası olan işbirlikli çalışma becerilerini edinmelerini, sosyal ortamlardan faydalanmalarına imkan sunmaktadır. Problem çözme, bilgi ve işlemsel düşünme becerilerini  geliştirmeleri ve günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara ilişkin yenilikçi ve özgün projeler geliştirmelerini sağlar. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde kazanılan beceriler yaşam boyu öğrenme sağlamaları için öğrencilere yardımcı olmaktadır.