• Metod Koleji’nde Türkçe dersleri, öğrencilerimizin anlama, yorumlama, iletişim kurma ve dili etkili kullanma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Öğrencilerimize, zihinsel birikimlerine yeni bilgiler inşa etmeleri, karşılaştıkları sorunlara alternatif ve yaratıcı çözümler üretmeleri, grup içerisinde birlikte çalışma becerileri geliştirmeleri, tartışma ve yorumlama etkinliklerine katılmaları, araştırma yöntem ve teknikleri kullanmaları, olay ve durumlardan yola çıkarak kendi görüşlerini oluşturmaları konularında rehberlik edilerek zevkli bir öğrenme ortamında kazanımlara ulaşmaları hedeflenmektedir.

  7. Sınıf öğrencilerimiz Türkçe derslerindeki çalışmalarını İletişim, Atatürk, Kavramlar ve Çağrışımlar, Milli Kültür, Doğa ve Evren ve Toplum hayatı adlı temalar üzerinden yürütürler. Öğrencilerimiz İletişim adlı ilk temada metnin konusunu ve ana fikrini belirlemeyi öğrenirler. Okuduklarındaki örtülü anlamları bulurlar. Fiillerin anlam özelliklerini kavrarlar. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklarlar. Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirleyebilirler. Kip ve çekimli fiili öğrenirler. Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları, bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt ederler. Atatürk adlı ikinci temada ise öğrencilerimiz, dilek kiplerinin kullanım özelliğini öğrenirler. Fiillerin olumlu, olumsuz, soru, olumsuz soru çekimleriyle ilgili uygulamalar yapabilirler. Okuduğu metinde geçen deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanabilirler. Zarfların cümle içindeki işlevlerini fark ederler. Ek fiili işlevine uygun olarak kullanırlar. Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrarlar.

  Kavramlar ve Çağrışımlar teması kapsamında basit, türemiş ve birleşik fiillerin kuruluş ve anlam özelliklerini öğrenirler. Okuduklarındaki örtülü anlamları bulurlar. Farklı yapı özelliklerindeki fiilleri anlam özelliklerini dikkate alarak okuyabilirler. Milli Kültür teması kapsamında ise öğrencilerimiz, cümlede zaman kavramını belirleyen, destekleyen zarfları fark ederler. Fiil kiplerinde zaman ve anlam kaymasının nasıl gerçekleştiğini anlarlar. Fiil kiplerini farklı zaman ve anlamları ifade edecek şekilde kullanabilirler. Doğa ve Evren adlı temada ise öğrencilerimiz, isim türünden kelimelerin kip ve kişi açısından biçimlenerek çekimlenebildiğini görürler. İsimlerin kip eki almasında ek fiilin rolünü açıklayabilirler. Ek fiili işlevine uygun olarak kullanabilirler. Toplum Hayatı adlı son tema kapsamında öğrencilerimiz, noktalama işaretlerini işlevlerine uygun kullanabilirler. Şiir yazarlar. Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların oluşumunda ek fiilin işlevini açıklayabilirler.

  Öğrencilerimiz hafta sonu derslerimizde de tam öğrenme bire bir öğrenme modeline uygun olarak etkinlik temelli öğrenir. Bu sayede hafta içi derslerinde anlatılan konuların pekiştirilmesi ve yeni konuya hazırlık sağlanmış olur.

 • Toplumun ihtiyaçlarına çözüm bulacak bugünün gençleri gerçekten problem çözme becerisine sahip, karşılaştığı durumlar konusunda analitik düşünebilen, yorum yapabilen, çözüm yolları için araştırmacı, yenilikçi ve hayal gücünü kullanabilen bireyler olarak yetişmelidirler. Bu yüzden bilimi anlamlandırıp hayatlarının bir parçası haline getirebilmelidirler. Hedefimiz; öğrenci merkezli bir yaklaşımla tam öğrenmeyi gerçekleştirmek, etik, ilkeli ve tutarlı bir anlayışla günlük hayatta Matematiği kullanabilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen, problemleri yorumlayabilme ve çözme becerisi gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, öz güven sahibi mutlu, başarılı ve sağlıklı nesiller yetiştirmektir.

  Matematik derslerinde başarı için "Her kazanılan bilgi bir sonraki bilgiyi yapılandırmaya zemin hazırlar." ilkesinden yola çıkarak, benimsediğimiz uygulamalar etkin dinleme, öğrenilen konularla ilgili özet çıkarma, farklı örnekler çözerek hafızaya alma ve tekrar etme adımlarından oluşur.

  7. sınıflarımızda öğrencilerimiz ortaokul Matematik müfredatı doğrultusunda belirlenen üniteler ve konuları üzerinde çalışıp matematiği hayatlarında daha anlamlı bir hale getirirler.

  Bizler öğrencilerimize konuların ders ortamında öğrenilmesini, devam eden süreçte konunun pekiştirilmesi için verilen ek çalışmaların eksiksiz yapılmasını, test çözüm tekniklerini, zaman yönetimini öğreterek onlara rehber olmayı amaçlıyoruz.

 • Sosyal Bilgiler dersi bu dersi gören bireyin toplum içerisinde karşılaşacağı sorunlar esnasında kullanması gereken becerileri aşılamayı amaçlayan bir derstir. Sosyal bilgiler dersinin amacı bireyin toplum içerisinde yeterli bilgi, beceri ve tutum sahibi olmasıdır.

  Öğrencilerimizin öncelikle yaşadığı çevresi ile iletişimini güçlendirmeye yönelik bir programla değerler eğitiminin iletişim yönünde kişiliklerine etkisinin artırılması yönünde programa başlayıp, birbirlerine olan saygılarının ne anlam ifade ettiğini ve kişide empati duygusunun yerleştirilmesi gerektiğini vurgularız.  Çevresinin ve dünyanın nüfus özelliklerini tanıyarak insanlar ile doğal çevre arasındaki etkileşimi açıklamalarını, bilgiyi uygun ve çeşitli biçimlerde kullanabilmelerini, bilimsel düşünmeyi temel alarak bilgiye ulaşabilmelerini, farklı dönem ve mekânlardaki toplumlar arası siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik etkileşimi analiz edebilmelerini sağlarız. Öğrencilerimizin geçmişle günümüz arasında bağlantı kurulmasına, barışçı bir dünya görüşü oluşturmalarını hedeflemekteyiz. Amacımız; farklılıklardan yola çıkarak mükemmeli yakalamaktır.

 • Metod Koleji’nde Fen Bilimleri dersleri; öğrencilerimizi merak eden, araştıran, eleştirel düşünebilen, yeni fikirler geliştiren, sistemler arasında ilişkiler kuran bireyler olmalarını sağlamak amacıyla planlanır. Böylece öğrencilerimizin Fen ve Teknoloji okur-yazarı olarak yetiştirmeleri sağlanmaktadır. Ders içerikleri öğrenilirken, öğrencilerimizin sürece etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak amacıyla proje ve laboratuvar çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

  7. Sınıf öğrencilerimiz, "Vücudumuzdaki Sistemler" ünitesinde sindirim sistemi, boşaltım sistemi, denetleyici ve düzenleyici sistemleri temel yapı ve organlarıyla tanır ve duyu organlarına ait yapı ve organları da öğrenerek model üzerinde gösterebilirler. "Kuvvet ve Enerji" ünitesinde ise öğrencilerimiz; kütle ve ağırlık kavramlarını öğrenerek kuvvet ve katı basıncı arasındaki ilişkiyi analiz edebilirler. Katı basıncını etkileyen faktörler, kuvvet-iş ve enerji arasındaki ilişki, enerji çeşitleri ve enerji dönüşümleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olurlar. "Maddenin Yapısı ve Özellikleri" ünitesinde öğrencilerimizden; atomun, proton, nötron ve elektrondan oluşan yapısını model üzerinde açıklamaları beklenmektedir. Öğrencilerimiz, elektron alışverişi sonucu iyon oluşumunu öğrenerek; saf ve saf olmayan madde temelinde element, bileşik ve karışımları sınıflandırabilirler. Ayrıca, karışımların ayrıştırılmasında kullanılan bazı ayırma tekniklerini deneyler yaparak öğrenirler. Bu ünitede elementlerin sembollerini ve bileşiklerin formüllerini de öğrenen öğrencilerimiz, çözünme olayını, çözücü ve çözünen molekülleri deneyler yaparak keşfederler. "Aynalarda Yansıma ve Işığın Soğrulması" ünitesinde öğrencilerimizin; ayna çeşitleri ve kullanım alanlarını öğrenmelerini bekleriz. Işığın soğrulması, bu bağlamda cisimlerin renkli görünmeleri bu ünitenin öğrenme içeriklerindendir. "İnsan ve Çevre İlişkileri" ünitesinde öğrencilerimiz; ekosistem ve ilgili kavramları açıklayabilirler. Çevre sorunlarının neden ve sonuçlarını sorgulayarak biyoçeşitlilik, nesli tükenen ve tükenme tehlikesi olan canlılar ve bu canlı türlerini korumak için yapılması gerekenlere yönelik araştırma yaparlar. "Elektrik Enerjisi" ünitesinde öğrencilerimizden; elektrik devrelerini seri ve paralel bağlayabilmelerini, ampermetre, voltmetre kullanmalarını beklerimiz. Öğrencilerimiz bu ünite sonunda Ohm Yasası, elektrik enerjisinin ısı, ışık ve hareket enerjisine dönüşümü hakkında bilgi ve beceriler kazanırlar. "Güneş Sistemi ve Ötesi" ünitesinde gök cisimlerini tanırlar, teleskop ve uzay araştırmaları hakkında bilgi edinirler. Yıldız, takımyıldız, ışık yılı, gezegen, uzay, evren kavramlarını öğrenirler.

 • Okulumuzda 7. sınıflarda kendilerini ana dili kadar iyi ifade edebilen öğrenciler yetiştirme amacı ile İngilizce eğitim programı hazırlanır. Ortaokul eğitimi boyunca öğrenciler çok yönlü bir şekilde desteklenir.

  • Yabancı dil seviyesi yüksek tutulur.
  • Dersler dijital materyaller ile desteklenir.
  • Ulusal projelere katılma amaçlanır.

 • Metod Koleji 7. Sınıf Beden Eğitimi dersinde öğrencilerimiz spor yapmanın sağlığımız üzerindeki önemli rolünü kavrar. Temel spor branşlarını kuralları ile bilir ve bunları uygular. Yıl içinde derste fiziksel etkinlikler haricinde öğretmenimizin vermiş olduğu teorik bilgilerle beslenmenin önemini bilir ve bu konuda çok dikkatli davranır. Sportif etkinlikler esnasında yerinde ve zamanında doğru karar vermeyi öğrenir. Öğrencilerimiz rekabet ve yarışma hırsıyla birlikte saygı ilkelerine bağlı kalarak rakibine değer veren bir birey olmayı hedefler. Metod Koleji öğrencileri milli bayramlarımızın öneminin ve bu bayramlardaki görev ve sorumluluğun farkındadır.