• Metod Koleji’nde Türkçe dersleri, öğrencilerimizin anlama, yorumlama, iletişim kurma ve dili etkili kullanma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Öğrencilerimize, zihinsel birikimlerine yeni bilgiler inşa etmeleri, karşılaştıkları sorunlara alternatif ve yaratıcı çözümler üretmeleri, grup içerisinde birlikte çalışma becerileri geliştirmeleri, tartışma ve yorumlama etkinliklerine katılmaları, araştırma yöntem ve teknikleri kullanmaları, olay ve durumlardan yola çıkarak kendi görüşlerini oluşturmaları konularında rehberlik edilerek zevkli bir öğrenme ortamında kazanımlara ulaşmaları hedeflenmektedir.

  6. Sınıf öğrencilerimiz Türkçe dersine ilişkin çalışmalarını Okuma Kültürü, Atatürk, Sevgi, Duygular, Zaman ve Mekân, Doğa ve Evren adlı temalar üzerinden gerçekleştirirler. Okuma Kültürü teması kapsamında öğrencilerimiz, şiir dilinin farklılığını ayırt ederler. Metin türüyle ilgili özellikleri kavrarlar. Kelimenin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları, kök ve eki öğrenirler. Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirleyerek okuduklarında örtülü anlamları bulabilirler. Atatürk temasında ise öğrencilerimiz biyografi metninin türüyle ilgili özellikleri öğrenirler. Yazım kurallarını kavrayarak uygulamaya dönük çalışmaları gerçekleştirirler. Metindeki anahtar kelimeleri ve metnin ana duygusunu belirleyebilirler. İsim tamlamalarının kuruluş ve anlam özelliklerini, noktalama işaretlerinin görevlerini öğrenirler.

  Öğrencilerimiz Sevgi teması kapsamında kendisini şahıs ve varlık yerine koyarak olayları, duygu ve düşünce ve hayalleri yorumlayabilirler. Birleşik kelimeyi öğrenirler. Yazım kurallarını uygulayabilirler. Metinden yola çıkarak düşünceyi geliştirme yollarını ayırt ederler. Duygular temasında ise öğrencilerimiz olay, yer, zaman, şahıs, varlık, kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirleyebilirler. Ses bilgisi ve yazım kurallarını uygularlar. Cümle içinde isim ve sıfat tamlamaları arasındaki farkı kavrayarak ikisi arasındaki benzerlik ve farklılıkları analiz edebilirler. Ünsüz yumuşaması kuralını kavrayarak yazım kurallarında uygulamaya geçirirler.

  Zaman ve Mekân adlı temada öğrencilerimiz, dinlediklerindeki olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirleyebilirler. Okuduklarındaki amaç-sonuç ilişkisini belirlerler. Adın yerine geçen sözcükleri (adıllar) öğrenirler. Doğa ve Evren temasında ise metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevini açıklayabilirler. Metnin konusunu ve ana fikrini belirleyebilirler. Deneme türüne ait özellikleri öğrenirler. Edat, bağlaç, ünlemlerin işlevlerini ve cümleye kazandırdıkları anlam ilişkilerini açıklayabilirler.

  Öğrencilerimiz ayrıca tam öğrenme modeli sayesinde öğrenmeyi müfredat ve kazanımlar çerçevesinde gerçekleştirir böylece bir üst sınıfa konuları bire bir öğrenmiş olarak geçerler.

 • Toplumun ihtiyaçlarına çözüm bulacak bugünün gençleri gerçekten problem çözme becerisine sahip, karşılaştığı durumlar konusunda analitik düşünebilen, yorum yapabilen, çözüm yolları için araştırmacı, yenilikçi ve hayal gücünü kullanabilen bireyler olarak yetişmelidirler. Bu yüzden bilimi anlamlandırıp hayatlarının bir parçası haline getirebilmelidirler. Hedefimiz; öğrenci merkezli bir yaklaşımla tam öğrenmeyi gerçekleştirmek, etik, ilkeli ve tutarlı bir anlayışla günlük hayatta Matematiği kullanabilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen, problemleri yorumlayabilme ve çözme becerisi gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, öz güven sahibi mutlu, başarılı ve sağlıklı nesiller yetiştirmektir.

  Matematik derslerinde başarı için "Her kazanılan bilgi bir sonraki bilgiyi yapılandırmaya zemin hazırlar." ilkesinden yola çıkarak, benimsediğimiz uygulamalar etkin dinleme, öğrenilen konularla ilgili özet çıkarma, farklı örnekler çözerek hafızaya alma ve tekrar etme adımlarından oluşur.

  6. sınıflarımızda öğrencilerimiz ortaokul Matematik müfredatı doğrultusunda belirlenen üniteler ve konuları üzerinde çalışıp matematiği hayatlarında daha anlamlı bir hale getirirler.

  Bizler öğrencilerimize konuların ders ortamında öğrenilmesini, devam eden süreçte konunun pekiştirilmesi için verilen ek çalışmaların eksiksiz yapılmasını, test çözüm tekniklerini, zaman yönetimini öğreterek onlara rehber olmayı amaçlıyoruz.

 • Sosyal Bilgiler dersi bu dersi gören bireyin toplum içerisinde karşılaşacağı sorunlar esnasında kullanması gereken becerileri aşılamayı amaçlayan bir derstir. Sosyal bilgiler dersinin amacı bireyin toplum içerisinde yeterli bilgi, beceri ve tutum sahibi olmasıdır. Metod Koleji’nde Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilere haklarını ve sorumluluklarını bilen, ulusal bilince sahip bir vatandaş olarak yetişmelerinin önemi kavratılmaktadır.

  Ülkesini dünya içerisinde bulup coğrafi özelliklerini tanıyan, İlk Çağ uygarlıklarının insan yaşamına ve bulundukları coğrafyaya etkilerini kavrayan, Türklerin ana yurdu Orta Asya’dan Anadolu’ya varoluşlarını inceleyen, demokrasi ve diğer yönetim şekillerinin özelliklerini öğrenen, bilim ve teknik gelişmelerin insan hayatındaki etkisini gözlemlemelerini sağlayan bireyler yetiştirmekteyiz. Sosyal bilim dallarından faydalanarak farkındalık oluşturmaya çalışılmaktadır. Bu süreçte, öğrenmeyi kalıcı ve anlaşılır, dersi eğlenceli ve zevkli kılmak için teknolojiden yararlanılmakta, çeşitli görsel işitsel materyaller kullanılmaktadır.

 • Bilim, bir alandaki varlıkları ve olayları inceleme, açıklama, onlara ilişkin genelleme ve ilkeler bulma, bu ilkeler yardımıyla gelecekteki olayları kestirme gayretleridir. Fen Bilimlerinde de doğadaki varlıklar ve olaylar aynı amaçla incelenir. Fen Bilimleri doğayı ve doğal olayları sistemli bir şekilde inceleme, henüz gözlenmemiş olayları kestirme gayretleri olarak tanımlanabilir.

  Fen okuryazarlığı, çağdaş fen müfredatlarının vazgeçilmez amacıdır. En genel tanımıyla, bireylerin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri geliştirmeleri, yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, etraflarındaki dünya hakkındaki merak duygularını sürdürmeleri için gerekli olan fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgilerinin bir birleşimidir. Fen okuryazarı olan bir birey, bilimin doğasını ve bilimsel gelişmeleri anlar; temel fen kavram, prensip, kanun ve teorilerini kavrar ve bunları uygun şekilde kullanır. Problemleri çözerken ve karar verirken bilimsel süreçleri kullanır. Bilim ve teknoloji, bilim ve çevre arasındaki ilişkiyi ve bunların toplumla etkileşimini anlar; daha zengin ve tatmin edici bir yaşama yol açan ilgilere sahip olur.

  Okulumuz 6. Sınıf öğrencilerimize yönelik öncelikli hedefimiz fen okuryazarı bireyler olarak yetişebilmeleridir. Fen okuryazarı olarak günlük hayatta karşılaştıkları problemleri; bilimsel süreç becerilerini ve problem çözme basamaklarının doğal işleyişi şeklinde çözer.  Tam öğrenme modeliyle sarmal program şeklinde ilerleyen fen öğretimimiz öğrenci merkezli, öğrencinin aktif katılımı ile gerçekleşmektedir. K12 sistemimiz yardımıyla öğrenci-öğretmen, veli-öğretmen koordinasyonu yapılmakta ve hedef davranışların pekiştirilmesi amacıyla verilen ödevlerin takibi sağlanmaktadır.

 • Okulumuzda 6. sınıflarda kendilerini ana dili kadar iyi ifade edebilen öğrenciler yetiştirme amacı ile İngilizce eğitim programı hazırlanır. Ortaokul eğitimi boyunca öğrenciler çok yönlü bir şekilde desteklenir.

  • Yabancı dil seviyesi yüksek tutulur.
  • Dersler dijital materyaller ile desteklenir.
  • Ulusal projelere katılma amaçlanır.

 • Metod Koleji 6. Sınıf Beden Eğitimi dersinde öğrencilerimiz aldıkları dersler sonucunda tüm spor terimlerini bilir. Spor yapmanın sağlığımız üzerindeki önemli rolünü kavramıştır ve bu ilke üzerinden spor yapmayı benimsemiştir. Öğrencilerimiz temel spor branşlarını kuralları ile bilir. Temel jimnastik hareketlerini 6. Sınıfta öğrenmiş olurlar. Öğrencilerimiz rekabet ve yarışma hırsıyla birlikte saygı ilkelerine bağlı kalarak rakibine değer veren bir birey olmayı hedefler. Metod Koleji öğrencileri milli bayramlarımızın öneminin ve bu bayramlardaki görev ve sorumluluğun farkındadır.