• Türkçe Dersi Öğretim Programı, öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini ve zihinsel becerileri kazanmaları, bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, Türkçe sevgisiyle, istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmelerini sağlayacak şekilde bilgi, beceri ve değerleri içeren bir bütünlük içinde yapılandırılmıştır.

  Tematik yaklaşım esas alınarak hazırlanan programda okuma ve yazma kazanımları metin içi, metin dışı ve metinler arası okuma yoluyla anlam oluşturmayı sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar kazanımların yapısı ve hiyerarşisi, öğrencilerin temel dil becerilerinin yanı sıra üst düzey bilişsel becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Öğrencilerin gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak dil bilgisi ve yazım kuralları ile ilgili kazanımlar artan bir yoğunluk içinde ve aşamalı olarak yapılandırılmıştır.

  Metod Koleji’nde Türkçe dersleri, öğrencilerimizin anlama, yorumlama, iletişim kurma ve dili etkili kullanma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Öğrencilerimize, zihinsel birikimlerine yeni bilgiler inşa etmeleri, karşılaştıkları sorunlara alternatif ve yaratıcı çözümler üretmeleri, grup içerisinde birlikte çalışma becerileri geliştirmeleri, tartışma ve yorumlama etkinliklerine katılmaları, araştırma yöntem ve teknikleri kullanmaları, olay ve durumlardan yola çıkarak kendi görüşlerini oluşturmaları konularında rehberlik edilerek zevkli bir öğrenme ortamında kazanımlara ulaşmaları hedeflenmektedir.

  6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONU VE KAZANIM DAĞILIMI

  TEMA ADI

  KONULAR

  KAZANIM SAYISI

  ÇOCUK DÜNYASI

  .Sözcükte Anlam

  .Sözcük Gruplarında Anlam

  .Söz Sanatları

  9

  MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK

  .Sözcükte Yapı

  5

  ERDEMLER

  .Cümlede Anlam

  .Çeşitli Duygu ve Düşünceleri Bildiren İfadeler

  .Cümleler Arası Anlam İfadeleri

  8

  BİLİM VE TEKNOLOJİ

  .İsimler ve İsim Tamlaması

  .Sıfatlar ve Sıfat Tamlaması

  4

  MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ

  .Zamirler

  1

  OKUMA KÜLTÜRÜ

  .Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

  .Edatlar (İlgeçler)

  .Bağlaçlar

  .Ünlemler

  6

  SAĞLIK VE SPOR

  .Paragrafta Konu, Ana Fikir, Yardımcı Fikir ve Başlık

  .Paragrafın Yapısı

  .Anlatım Yöntemleri

  14

  DOĞA VE EVREN

  .Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları

  .Metin Türleri

  .Görsel Okuma

   

 • Toplumun ihtiyaçlarına çözüm bulacak bugünün gençleri gerçekten problem çözme becerisine sahip, karşılaştığı durumlar konusunda analitik düşünebilen, yorum yapabilen, çözüm yolları için araştırmacı, yenilikçi ve hayal gücünü kullanabilen bireyler olarak yetişmelilerdir. Bu yüzden bilimi anlamlandırıp hayatlarının bir parçası haline getirebilmelilerdir. Hedefimiz; Öğrenci Merkezli” bir yaklaşımla “tam öğrenmeyi” gerçekleştirmek, etik, ilkeli ve tutarlı bir anlayışla günlük hayatta matematiği kullanabilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen, problemleri  yorumlayabilme ve çözme becerisi gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, öz güven sahibi mutlu, başarılı ve sağlıklı nesiller yetiştirmektir. 

  Matematik derslerinde başarı için " Her kazanılan bilgi bir sonraki bilgiyi yapılandırmaya zemin hazırlar.” ilkesinden yola çıkarak, benimsediğimiz uygulamalar etkin dinleme, öğrenilen konularla ilgili özet çıkarma, farklı örnekler çözerek hafızaya alma ve tekrar etme adımlarından oluşur.

  Bizler ders ortamında öğrenmenin gerçekleşmesini hedeflerken,

  Öğrencilerimize;  günlük hayatın içinde matematiği yorumlayabilmeyi ve sorgulayabilmeyi, test çözüm tekniklerini, zaman yönetimini ve sınav yönetimini öğreterek onlara rehber olmayı amaçlıyoruz.

 • Sosyal Bilgiler dersi bu dersi gören bireyin toplum içerisinde karşılaşacağı sorunlar esnasında kullanması gereken becerileri aşılamayı amaçlayan bir derstir. Sosyal bilgiler dersinin amacı bireyin toplum içerisinde yeterli bilgi, beceri ve tutum sahibi olmasıdır.      Metod Koleji’nde Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilere haklarını ve sorumluluklarını bilen, ulusal bilince sahip bir vatandaş olarak yetişmelerinin önemi kavratılmaktadır.

  Ülkesini dünya içerisinde bulup coğrafi özelliklerini tanıyan , Türklerin ana yurdu Orta Asya’dan  Anadolu’ya varoluşlarını inceleyen, demokrasi ve diğer yönetim şekillerinin özelliklerini öğrenen , bilim ve teknik gelişmelerin insan hayatındaki etkisini gözlemlemelerini sağlayan bireyler yetiştirmekteyiz. Sosyal bilim dallarından faydalanarak farkındalık oluşturmaya çalışılmaktadır. Bu süreçte, öğrenmeyi kalıcı ve anlaşılır, dersi eğlenceli ve zevkli kılmak için teknolojiden yararlanılmakta, çeşitli görsel işitsel materyaller kullanılmaktadır.

  Öğrencilerimiz sene sonunda aşağıdaki kazanımları edineceklerdir.

  BİREY VE TOPLUM

  Bu öğrenme alanı işlenirken dayanışma ve yardımseverlik gibi değerlerle eleştirel düşünme ile zaman ve kronolojiyi algılama gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

  KÜLTÜR VE MİRAS

  Bu öğrenme alanı işlenirken kültürel mirasa duyarlılık değeriyle zaman ve kronolojiyi algılama becerisinin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

  İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER

  Bu öğrenme alanı işlenirken vatanseverlik ve doğal çevreye duyarlılık gibi değerlerle mekânı algılama ve harita okuryazarlığı gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

  BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

  Bu öğrenme alanı işlenirken bilimsellik değeriyle yenilikçilik ve araştırma gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

  ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM

  Bu öğrenme alanı işlenirken vatanseverlik, doğal çevreye karşı duyarlılık ve sorumluluk gibi değerlerle girişimcilik, yenilikçilik ve araştırma gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

  ETKİN VATANDAŞLIK

  Bu öğrenme alanı işlenirken eşitlik değeriyle eleştirel düşünme, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma ile politik okuryazarlık becerilerinin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

  KÜRESEL BAĞLANTILAR

  Bu öğrenme alanı işlenirken kültürel mirasa duyarlılık değeriyle araştırma ve eleştirel düşünme gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

 • Özel Metod Koleji’nde Fen Bilimleri dersi için disiplinler arası bir bakış açısıyla araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı temel alınmıştır. Bu ders öğrencilerimizin 21. Yüzyıl becerileri olan Analitik düşünme , Karar verme , Yaratıcı düşünme , Girişimcilik , İletişim , Takım çalışması ,Yenilikçi (inovatif) düşünme becerilerini geliştirmelerini, yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını ve etraflarındaki dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için gerek duyulan kazanmalarını sağlamak amacıyla planlanır. Böylece öğrencilerimizin Fen ve Teknoloji okur-yazarı olarak yetiştirmeleri sağlanmaktadır.

  1. ünite olan “Güneş sistemi ve Tutulmalar” ünitesinde öğrencilerimizin, Güneş sistemini ve Güneş sisteminde bulunan gök cisimlerinin birbirleriyle olan ilişkilerini tanımaları, Güneş ve Ay tutulmalarına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.
  2. ünite olan “Vücudumuzdaki Sistemler” ünitesinde öğrencilerimizin, destek ve hareket, sindirim, dolaşım, solunum ve boşaltım sistemlerine ait yapı ve organlara ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
  3. ünite olan “Kuvvet ve Hareket” ünitesinde öğrencilerimizin, kuvvetin özelliklerini fark etmeleri, bileşke kuvveti deneyle ve çizimle göstermeleri, dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri ve bunların cisimlere etkilerini keşfetmeleri; sabit süratli hareket için yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi kavramaları, bu ilişkiyi grafik üzerinde göstermeleri ve grafikleri yorumlamaları amaçlanmaktadır.
  4. ünite olan “Madde ve Isı” ünitesinde öğrencilerimizin, maddelerin hareketli taneciklerden oluştuğunu; maddede meydana gelen değişimleri, kütle ve hacmi kullanarak maddenin yoğunluğunu hesaplayıp yoğunluğun canlılar için önemini kavramaları, ısı iletimi ve yalıtımını irdeleyerek ısı yalıtım teknolojisinin aile ve ülke ekonomisine katkısını, yakıt türlerini, ısı amaçlı kullanılan yakıtların çevre üzerindeki etkilerini kavramaları amaçlanmaktadır.
  5. ünite olan “Ses ve Özellikleri” ünitesinde öğrencilerimizin, sesin yayıldığı ortamları tahmin etmeleri ve bu tahminleri test etmeleri, farklı cisimlerde üretilen seslerin farklı olduğunu ve aynı sesin farklı ortamlarda farklı duyulduğunu fark etmeleri, sesin sürat ve enerjiye sahip olduğunu kavramaları, sesin maddeyle etkileştiğini, etkileşim sonucunda sesin madde tarafından soğurulduğunu veya yansıtıldığını gözlemlemeleri, akustik kavramını ve mimarideki akustik uygulamalarını kavramaları amaçlanmaktadır.
  6. ünite olan “ Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı” ünitesinde öğrencilerimizin, denetleyici ve düzenleyici sistemler, duyu organları, ilgili yapı ve organları bilmeleri, bunlara ait bilgi ve beceriler kazanmaları, sistemlerin sağlığı ve sistem sağlığını korumak için yapılması gerekenlere yönelik çözümler üretmelerine ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.
  7. ünite olan “Elektriğin İletimi” ünitesinde öğrencilerimizin, elektriksel direncin bağlı olduğu faktörler, elektrik enerjisinin iletiminin hangi maddelerle sağlanacağı, iletkenlerin özelliklerinin, değişiminin devrede ne gibi etkiler oluşturacağı, iletken ve yalıtkan maddelerin günlük yaşamda hangi amaçlar için kullanıldığı hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.

  6.Sınıf öğrencilerimiz yıl sonunda aşağıda belirtilen kazanımları edinmiş olacaktır.

  FEN BİLİMLERİ DERSİ 6.SINIF KAZANIMLARI

  1.Ünite: Güneş Sistemi ve Tutulmalar
  F.6.1.1.1. Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır.
  F.6.1.1.2. Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş’e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur.                                                        
  F.6.1.2.1.Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder.

  F.6.1.2.2. Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder.
  F.6.1.2.3. Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur.

  2.Ünite: Vücudumuzdaki Sistemler
  F.6.2.1.1. Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar.

  F.6.2.2.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar.
  F.6.2.2.2.Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar.                                        
  F.6.2.2.3. Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar.              
  F.6.2.3.1. Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar.   
  F.6.2.3.2. Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar.                                                           
  F.6.2.3.3. Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar.                          
  F.6.2.3.4. Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder.                 
  F.6.2.3.5. Kan bağışının toplum açısından önemini değerlendirir.         
  F.6.2.4.1. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar.                                                      
  F.6.2.5.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler

  3.  Ünite: Kuvvet ve Hareket
  F.6.3.1.1. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir.
  F.6.3.1.2. Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler.
  F.6.3.1.3. Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır.                                         
  F.6.3.2.1. Sürati tanımlar ve birimini ifade eder.                         
  F.6.3.2.2. Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir.                                 

  4. Ünite: Madde ve Isı
  F.6.4.1.1. Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder.
  F.6.4.1.2. Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.
  F.6.4.2.1. Yoğunluğu tanımlar.                                  
  F.6.4.2.2. Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar.

  F.6.4.2.3. Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır.
  F.6.4.2.4. Suyun katı ve sıvı hâllerine ait yoğunlukları karşılaştırarak bu durumun canlılar için önemini tartışır.                                                 
  F.6.4.3.1. Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır.

  F.6.4.3.2. Binalarda kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin seçilme ölçütlerini belirler.
  F.6.4.3.3. Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir.
  F.6.4.3.4. Binalarda ısı yalıtımının önemini, aile ve ülke ekonomisi ve kaynakların etkili kullanımı bakımından tartışır.                                     
  F.6.4.4.1. Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örnekler verilerek vurgulanır.

  F.6.4.4.2. Farklı türdeki yakıtların ısı amaçlı kullanımının, insan ve çevre üzerine etkilerini tartışır.
  F.6.4.4.3. Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder.

  5.Ünite: Ses ve özellikleri
  F.6.5.1.1. Sesin yayılabildiği ortamları tahmin eder ve tahminlerini test eder.   
  F.6.5.2.1. Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder.

  F.6.5.2.2. Sesin yayıldığı ortamın değişmesiyle farklı işitildiğini deneyerek keşfeder.  
  F.6.5.3.1. Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır.                   
  F.6.5.4.1. Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir.

  F.6.5.4.2. Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder.
  F.6.5.4.3. Ses yalıtımının önemini açıklar.
  F.6.5.4.4. Akustik uygulamalarına örnekler verir.
  F.6.5.4.5. Sesin yalıtımı veya akustik uygulamalarına örnek teşkil edecek ortam tasarımı yapar.

  6.Ünite: Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı
  F.6.6.1.1. Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar.                                                             
  F.6.6.1.2. İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder.            
  F.6.6.1.3. Çocukluktan ergenliğe geçişte oluşan bedensel ve ruhsal değişimleri açıklar.        
  F.6.6.1.4. Ergenlik döneminin sağlıklı bir şekilde geçirilebilmesi için nelerin yapılabileceğini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.                            
  F.6.6.1.5. Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin vücudumuzdaki diğer sistemlerin düzenli ve eş güdümlü çalışmasına olan etkisini tartışır.                             
  F.6.6.2.1. Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 
  Duyu organlarının ayrıntılı yapılarına girilmez.
  F.6.6.2.2. Koku alma ve tat alma duyuları arasındaki ilişkiyi, tasarladığı bir deneyle gösterir.
  F.6.6.2.3. Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir.                                      
  F.6.6.3.1. Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.                                                                
  F.6.6.3.2. Organ bağışının toplumsal dayanışma açısından önemini kavrar.

  7. Ünite: Elektriğin İletimi
  F.6.7.1.1. Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır.
  F.6.7.1.2. Maddelerin elektriksel iletkenlik ve yalıtkanlık özelliklerinin günlük yaşamda hangi amaçlar için kullanıldığını örneklerle açıklar.                               
  F.6.7.2.1. Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının bağlı olduğu değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini deneyerek test eder.                                                        
  F.6.7.2.2. Elektriksel direnci tanımlar.                                 
  F.6.7.2.3. Ampulün içindeki telin bir direncinin olduğunu fark eder.

 • Özel Metod Koleji 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibari ile Cambridge Uluslararası Genel İlköğretim Eğitimi Sertifika (IGCSE) Programını  uygulamaktadır. Uluslararası platformda geçerliliği olan bu program kapsamında, dersler Türk ve yabancı eğitmenler tarafından işlenmektedir.

  İngilizce Öğretim programları her sınıf seviyesine göredir ve eğitim süreci, seviyeler ilerledikçe  farklılık göstermektedir. Sınıf içi kullanılan İngilizce ders kitapları Cambridge University Press yayınlarıdır; ayrıca kazanımlar MEB konu ünitelerine göre de pareleldir. Öğrenci bu sayede LGS sınavına yönelik de öğrenmeler gerçekleştirmektedir. Dersler İngilizce 4 temel beceri üzerine kuruludur;

  • Grammar(Dil Bilgisi)
  • Reading and Writing  (okuma ve yazma)
  • Listening ( Dinleme)
  • Speaking (Konuşma)

  Öğrencinin İngilizceyi bir iletişim aracı olarak kullanımını artırmak için sınıf içinde bir çok farklı teknik ve yöntem kullanılmaktadır; özellikle yaşayan bir dil   kullanmak ve öğrencinin kendisini akıcı bir şekilde İngilizce ifade etmesi evrensel bir birey yetiştirmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır.  Tüm İngilizce kitapları, akıllı tahta uygulamaları, görseller ve sınıf içi drama çalışmaları ile desteklenmektedir. Öğrenci İngilizce kelime dağarcığını artırmak için her ünite bazında İngilizce kelime defteri tutmaktadır.

  Uluslararası Cambridge Programına tabi olan öğrenci program sonunda Cambridge University tarafından hazırlanan sınavlara (Checkpoints  http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-primary/cambridge-primary-checkpoint/ ) katılmaktadır, sınava katılan ve başarı ile tamamlayan her öğrenci, 160 ülke de geçerliliği olan sertifikayı almaya hak kazanmakta ve uluslararası platformda kendini kanıtlamaktadır. İngilizce Öğretim programı stratejimiz aşağıdaki gibidir;

  http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-primary/cambridge-primary/curriculum/

 • Bir veya birden fazla yabancı dil bilmek, toplumun modernleşme sürecinin bir aşaması ve farklı dünyalara kapı aralamadır. Özel Metod Koleji 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle ikinci yabancı dil olarak İspanyolca eğitim vermektedir. Uluslararası ve bir çok  alanda geçerliliği olan İspanyolca, her sınıf için temel seviyeden başlanarak öğretilmeye başlanmıştır. Sınıf içi kullanılan Un,Dos,Tres… Ya! ve Mañana kitapları akıllı tahta destekli olup, öğrencilerin Dinleme, Okuma, Yazma ve Dil Bilgisi alanında kazanımlarını desteklemektedir. Ders içi etkinlik ve drama teknikleri ile öğrencilerin İspanyolcayı aktif kullanmalarına özellikle önem verilmektedir. Öğretim programı stratejimiz aşağıdaki gibidir;

  https://www.anayaele.es/es/html/index.php?menu=menu_metodos,manana

 • Metod Koleji 6. Sınıf Beden Eğitimi dersinde öğrencilerimiz aldıkları dersler sonucunda tüm spor terimlerini bilir. Spor yapmanın sağlığımız üzerindeki önemli rolünü kavramıştır ve bu ilke üzerinden spor yapmayı benimsemiştir. Öğrencilerimiz temel spor branşlarını kuralları ile bilir. Temel jimnastik hareketlerini 6. Sınıfta öğrenmiş olurlar. Öğrencilerimiz rekabet ve yarışma hırsıyla birlikte saygı ilkelerine bağlı kalarak rakibine değer veren bir birey olmayı hedefler. Metod Koleji öğrencileri milli bayramlarımızın öneminin ve bu bayramlardaki görev ve sorumluluğun farkındadır.

 • We have added the Science course to our program as a Cambridge international education school.Science is a course that integrates English and science disciplines. The language of the instruction for Science lesson is English. In this way, students will be able to understand the meanings of Science terms in English.

  Our students through the comparative program In addition to reinforcing their gains, they also gain high level international gains, which are additional to these gains.

  The comparative program, which includes the overlapping and non-overlapping subjects of the National Education Science Curriculum and the Cambridge International Education curriculum, applied in our 6th grade, is as follows.

  Turkish Science Curriculum

  Cambridge International Education Curriculum

  Güneş ve Ay Tutulmaları

  Earth’s movements

  Sistemler

  Humans and animals (Systems)

  Bileşke Kuvvet

  Forces and motion

  Sabit Süratli hareket

  Forces and motion

  Maddenin Tanecikli Yapısı

  States of matter

  Yoğunluk

  Extra material needed*

  Madde ve Isı

  Extra material needed*

  Yakıtlar

  Extra material needed*

  Sesin Yayılması

  Sound

  Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması

  Sound

  Sesin Sürati

  Sound

  Sesin Maddeyle Etkileşmesi

  Sound

  Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler

  Humans and animals (Systems)

  Duyu Organları

  Senses

  Sistemlerin Sağlığı

  Humans and animals (Systems)

  İletken ve Yalıtkan Maddeler

  Electrical conductors and insulators

  Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler

  Electrical conductors and insulators

  *This unit is not included in Cambridge Internationa Educational Program.

 • Today’ s youths who will find a way out social needs should raise by having problem solving ability and having analytical thinking while facing situations ,commenting ,searching solutions ,being innovator,using their  imaginations .That’s why,they must give the meaning science and make science part of their lives.Our target is making real complete learning with attitude by student centered education,using mathematic with percept by ethical principle and coherent  in daily lives ,sharing solutions and ideas,pulling together ,being selfconfident ,happy ,successful and healthy  generations are raised .

  Every earnable information give next information configuration a gound principle is adopted at maths courses for the success. We provide our students with active listening,summarising learned topics ,storing topics by solving different questions and making review.

  Our students at fifth  grades have units and topics determined by school syllabus’ advices and study them to make maths meaningful . These are;

  • The number system (whole numbers)
  • Mental and written strategies for addition and subtraction (1)
  • Mental and written strategies for multiplication and division (1)
  • Factors, multiples and square numbers
  • Shapes and geometric reasoning
  • Position and movement
  • Mass
  • Time (1)
  • Area and perimeter (1)
  • Number and number sequences
  • The number system (decimals)
  • Mental strategies
  • Mental and written strategies for addition and subtraction (2)
  • Written methods for multiplication and division (2)
  • Handling data
  • Probability
  • Line graphs
  • Finding the mode
  • Length
  • Time (2)
  • Area and perimeter (2)
  • Number: mental strategies
  • Working with decimals
  • Fractions, decimals and percentages
  • Calculation
  • Ratio and proportion
  • Angles
  • Shapes and geometric reasoning
  • Position and direction
  • Capacity
  • Time (3)
  • Area and perimeter (3).

  We are guiding our students to learn units at classrooms , to do their homework completely on time and manage their time.

  Toplumun ihtiyaçlarına çözüm bulacak bugünün gençleri gerçekten problem çözme becerisine sahip,  karşılaştığı durumlar konusunda analitik düşünebilen, yorum yapabilen, çözüm yolları için araştırmacı, yenilikçi ve hayal gücünü kullanabilen bireyler olarak yetişmelilerdir. Bu yüzden bilimi anlamlandırıp hayatlarının bir parçası haline getirebilmelilerdir Hedefimiz öğrenci merkezli bir yaklaşımla tam öğrenmeyi gerçekleştirmek, etik ilkeli ve tutarlı bir anlayışla günlük hayatta matematiği ve İngilizce’yi kullanabilen, çözümlerini ve düşüncelerini hem ana dilde hem de yabancı dillerde paylaşabilen, problemleri yorumlayabilme ve çözme becerisi gelişmiş, ekip çalışması yapabilen özgüven sahibi, mutlu, başarılı ve sağlıklı nesiller yetiştirmektir.

  Maths derslerinde başarı için her kazanılan bilgi bir sonraki bilgiyi yapılandırmaya zemin hazırlar ilkesinde yola çıkarak benimsediğimiz uygulamalar etkin dinleme öğrenilen konularla ilgili özet çıkarma farklı örnekler çözerek hafızaya alma ve tekrar etme adımlarından oluşur.

   6. sınıfımızda öğrencilerimiz ortaokul ve Cambridge matematik müfredatı doğrultusunda belirlenen üniteler ve konuları üzerinde çalışıp matematiği ve İngilizce’yi hayatlarından daha anlamlı bir hale getirirler.Ünite ve konularımız;

   

   

  Ünite Adı

   

   

  Konular

   
   

   

   

   

  1. Ünite

  Doğal Sayılarla İşlemler

   

  Çarpanlar ve Katlar

   

  Kümeler

   

   

   

  2. Ünite

  Tam Sayılar

   

  Kesirlerle İşlemler

   

   

   

  3. Ünite

  Ondalık Gösterim

   

  Oran

   

   

   

   

  4. Ünite

  Cebirsel İfadeler

   

  Veri Toplama ve Değer- lendirme

   

  Veri Analizi

   

   

   

  5. Ünite

  Açılar

   

  Alan Ölçme

   

   

   

   

  6. Ünite

  Çember

   

  Geometrik Cisimler

   

  Sıvı Ölçme

   

  Bizler öğrencilerimize konuların ders ortamında öğrenilmesini, devam eden süreçte konunun pekiştirilmesi için verilen ek çalışmalarının eksiksiz yapılmasını, zaman yönetimini öğreterek onlara rehber olmayı amaçlıyoruz.

 • Görsel sanatlar dersimizde amacımız; Çocukların yaratıcılık yönlerini geliştirmek. Temel sanat bilgilerini çocuğun yetenek düzeyine paralel olarak kazandırmak. Çocukların çevre ile ilgili gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını, düşüncelerini ifade edebilme yeteneği kazandırmak. Çocukların okul ve okul sonrası yaşantılarını, olumlu etkileyecek iyi alışkanlıklar kazandırmak. İş sevgisi aşılamak ve rastladıkları zorlukları kendi iradeleriyle yenebileceklerini öğretmektir. Aletleri ve malzemeleri tanıtmak, bunlar arasındaki ilişkileri ve kullanışlarını anlatıp öğretmek. Sanatın özgürlük olduğunu kavratmak ve Diğer dersleriyle ilişkilendirerek çok yönlü bakış açısı kazandırmaktır. Resim genel anlamda bireyin iç dünyasının kâğıt üzerine aktarılmış biçimi ve zihinsel gelişim göstergesidir. Öğrenci kendi iç dünyasını görsel sanatlar dersin de özgürce kâğıdına çizerek boyayarak keserek yapıştırarak istediği malzeme ve istediği boyutta yansıtır. Bunu yaparken de aklını kullanır, düşünür karar verir ve uygular. Bu şekilde hem öğrenir hem de kendisini ifade eder. Metod Kolejinde Görsel Sanatlar Dersinde plastik sanatların her alanında öğrencinin kendisini en iyi şekilde ifade edebileceği tekniklerin tümünü öğreterek kendisine en uygun teknikle düşünce gücünü geliştiriyor ve yaratıcılığını en iyi şekilde ön plana çıkarıyoruz. Bu doğrultuda, yaş gurubu özellikleri ve önceden belirlediğimiz hedeflere uygun çalışmalarımızdan örnekler;

  • Sanatı sever, tanımlayabilirler.
  • Estetik duyguları gelişmiştir.
  • Görsel sanatlarda kullanılan yöntem ve teknikleri bilir ve kullanırlar.
  • İki ve üç boyutlu tasarımlar yapar ve bunları uygulayabilirler.
  • Sanat terimlerini bilirler.
  • Sanat dallarını birlikte düşünerek, sanatsal zenginliğe ulaşmışlardır.
  • Sanatsal etkinlikler yoluyla toplumu bilinçlendirebilme özelliğine sahiptirler.

 • İstiklal marşımızı anlamına uygun söyler. Temel müzik yazı ve öğelerini öğrenir ve kullanır.(notalar, ses değiştirici işaretler) Türk halk müziğini inceler, yaşanmış hikayelerini  bilir. Farklı türdeki müzikleri ayırt eder. İnsan sesinin oluşumu ve ses gruplarını tanır. Dinlediği müziği analiz eder(yavaş, hızlı, nüans farklılıkları gibi) Müzik arşivi oluşturur. Müzikte dizileri (gamlar) tanır. Makamsal ezgileri ayırt eder.

 • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi öğrencilere dijital vatandaş olarak teknolojik kavramları, sistemler iyi anlayan ve her gün gelişen teknoloji de dijital dünyaya ayak uydurabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenme sürecinin bir parçası olan işbirlikli çalışma becerilerini edinmelerini, sosyal ortamlardan faydalanmalarına imkan sunmaktadır. Problem çözme, bilgi ve işlemsel düşünme becerilerini  geliştirmeleri ve günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara ilişkin yenilikçi ve özgün projeler geliştirmelerini sağlar. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde kazanılan beceriler yaşam boyu öğrenme sağlamaları için öğrencilere yardımcı olmaktadır.