• Metod Koleji’nde Türkçe dersleri, öğrencilerimizin anlama, yorumlama, iletişim kurma ve dili etkili kullanma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Öğrencilerimize, zihinsel birikimlerine yeni bilgiler inşa etmeleri, karşılaştıkları sorunlara alternatif ve yaratıcı çözümler üretmeleri, grup içerisinde birlikte çalışma becerileri geliştirmeleri, tartışma ve yorumlama etkinliklerine katılmaları, araştırma yöntem ve teknikleri kullanmaları, olay ve durumlardan yola çıkarak kendi görüşlerini oluşturmaları konularında rehberlik edilerek zevkli bir öğrenme ortamında kazanımlara ulaşmaları hedeflenmektedir.

  5. Sınıf öğrencilerimiz Türkçe dersine ilişkin çalışmalarını belirlenen sekiz tema altında gerçekleştirirler. Bu temalar Birey ve Toplum, Atatürk, Sağlık ve Çevre, Değerlerimiz, Dünyamız ve Uzay, Güzel Ülkem Türkiye, Yenilikler ve Gelişmeler, Güzel Sanatlardır. Birey ve Toplum teması kapsamında öğrencilerimiz gerçek, mecaz, terim anlamları, eş anlamlı kelimeleri öğrenirler. Okuduklarında duygusal ve abartılı ifadeleri belirler, sorgularlar. Metinlerde geçen deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanırlar. Okuduklarında öznel ve nesnel yargıları ayırt ederler.

  Atatürk teması kapsamında öğrencilerimiz zıt anlamlı kelimeleri öğrenirler. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkisi kurarlar. Şiir dilinin farklılığını ayırt ederek şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları ifade edebilirler. Metnin başlığı ve içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyarlar. Sağlık ve Çevre teması kapsamında ise okuduklarında, destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri ayırt etmeyi öğrenirler. Önem belirten ifadeleri, genel ve özel durumları bildiren ifadeleri, özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okurlar. Betimleyici yazılar yazarlar. Anahtar kelimeleri kullanarak tahmin çalışması yaparlar.

  Değerlerimiz temasında ise öğrencilerimiz yazılarında imla kurallarını uygular. Günlük ve anı türünde yazılar yazarlar. Varlıkları anlatan sözcükleri (isimleri), varlıkları niteleyen ve belirten ifadeleri (ön ad) belirlerler. Dünyamız ve uzay temasında adın yerini tutan sözcükleri belirleyebilirler. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okurlar. İş, oluş, durum bildiren ifadeleri belirlerler. Güzel Ülkem Türkiye teması kapsamında metinlerdeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark ederler. Cümledeki eylemlere çeşitli anlamlar yükleyen kelimeleri belirlerler. Başka sözcüklerle bir araya gelerek anlam ilgisi kuran sözcükleri (edatları) belirlerler.

  Yenilikler ve Gelişmeler temasında 5N1K tekniğini kullanarak sorular sorarlar ve cevaplayabilirler. Cümlede bahsedilen işi ve işi yapan varlığı bulurlar. Güzel Sanatlar temasında metnin türünü belirleyerek duygu, düşünce, izlenim ve deneyimleri sözlü olarak ifade edebilirler. Metnin konusunu ve ana fikrini belirleyebilirler. Metne ilişkin sorulara cevap verirler.

  Hafta sonu derslerimizde yapılan etkinlikler sayesinde hem hafta içi derslerde öğrendiklerini pekiştirme fırsatı yakalarlar hem de tam öğrenme bire bir öğrenme hedeflerini gerçekleştirmiş olurlar.

 • Toplumun ihtiyaçlarına çözüm bulacak bugünün gençleri gerçekten problem çözme becerisine sahip, karşılaştığı durumlar konusunda analitik düşünebilen, yorum yapabilen, çözüm yolları için araştırmacı, yenilikçi ve hayal gücünü kullanabilen bireyler olarak yetişmelidirler. Bu yüzden bilimi anlamlandırıp hayatlarının bir parçası haline getirebilmelidirler. Hedefimiz; öğrenci merkezli bir yaklaşımla tam öğrenmeyi gerçekleştirmek, etik, ilkeli ve tutarlı bir anlayışla günlük hayatta Matematiği kullanabilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen, problemleri yorumlayabilme ve çözme becerisi gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, öz güven sahibi mutlu, başarılı ve sağlıklı nesiller yetiştirmektir.

  Matematik derslerinde başarı için "Her kazanılan bilgi bir sonraki bilgiyi yapılandırmaya zemin hazırlar." ilkesinden yola çıkarak, benimsediğimiz uygulamalar etkin dinleme, öğrenilen konularla ilgili özet çıkarma, farklı örnekler çözerek hafızaya alma ve tekrar etme adımlarından oluşur.

  5. sınıflarımızda öğrencilerimiz ortaokul Matematik müfredatı doğrultusunda belirlenen üniteler ve konuları üzerinde çalışıp matematiği hayatlarında daha anlamlı bir hale getirirler.

  Bizler öğrencilerimize konuların ders ortamında öğrenilmesini, devam eden süreçte konunun pekiştirilmesi için verilen ek çalışmaların eksiksiz yapılmasını, test çözüm tekniklerini, zaman yönetimini öğreterek onlara rehber olmayı amaçlıyoruz.

 • Sosyal Bilgiler dersi bu dersi gören bireyin toplum içerisinde karşılaşacağı sorunlar esnasında kullanması gereken becerileri aşılamayı amaçlayan bir derstir. Sosyal bilgiler dersinin amacı bireyin toplum içerisinde yeterli bilgi, beceri ve tutum sahibi olmasıdır. Metod Koleji’nde Sosyal Bilgiler dersleri öğrencilerimize, öncelikle vatandaşlık ile ilgili sorumluluklarını ve görevlerini kazandırmayı amaçlayan, toplumda beraber yaşama ile birlikte gelen sorumluluk, yardımlaşma ve doğru karar verme konuları hakkında bilgiler vererek eğitime başlamayı hedeflemektedir.

  Atatürk ilke ve inkılaplarını en iyi şekilde kavramalarını, ülkemizin her bölgesinin tarihini, coğrafyasını ve kültürel özelliklerini öğreterek, yakından uzağa ilkesiyle önce çevresini sonra ülkesini tanımasını sağlayan, karşılaştıkları sorunların çözümünde kullanabilecekleri bilgi, tutum ve becerileri geliştirerek içinde bulundukları toplumla uyum içerisinde yaşamalarını öğretmek amaçlanmaktadır. Farklı öğrenme biçimlerini destekleyen çalışmalar ve sosyal sorumluluk projeleriyle bir üst eğitim kurumuna hazırlarız.

  Çağdaş eğitim modelleri ile "Yaparak-Yaşayarak Öğrenme" yöntemi kullanılarak "öğrenmeyi öğreten" öğrenci merkezli bir eğitim sistemi uygulayarak öğrencileri dersin tam içinde tutmak hedeftir.

 • Metod Koleji’nde Fen Bilimleri dersleri; öğrencilerimizi merak eden, araştıran, eleştirel düşünebilen, yeni fikirler geliştiren, sistemler arasında ilişkiler kuran bireyler olmalarını sağlamak amacıyla planlanır. Böylece öğrencilerimizin Fen ve Teknoloji okur-yazarı olarak yetiştirmeleri sağlanmaktadır. Ders içerikleri öğrenilirken, öğrencilerimizin sürece etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak amacıyla proje ve laboratuvar çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

  5. Sınıf öğrencilerimize Fen Bilgisi derslerinin ilk ünitesi olan "Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim" ünitesinde besin çeşitleri, sağlıklı ve dengeli beslenme, sigara ve alkol kullanımının zararları, sindirimde görevli yapı ve organlar, dişler ve diş sağlığının önemi, boşaltımda görevli yapı ve organlar, böbrekler ve sağlığı gibi konuları kavramalarına yönelik bir bilinç oluşturulması amaçlanmaktadır.

  İkinci ünite olan "Kuvveti Ölçelim" ünitesinde ise doğada var olan çeşitli kuvvetleri tanıyarak kuvvetin büyüklüğünün dinamometre ile nasıl ölçüldüğünü keşfetmeleri; farklı yüzey ve ortamlarda sürtünme kuvvetinin harekete olan etkisini gözlemlemeleri ve sürtünme kuvvetinin günlük yaşantımızdaki yeri ve öneminden haberdar olmaları amaçlanmaktadır.

  "Işığın ve Sesin Yayılması" ünitesinde ise ışığın ve sesin farklı ortamlarda nasıl yayıldığını keşfetmeleri, ışığın doğrusal bir yol ile yayıldığını kavramaları ve bu durumu basit ışın çizimleriyle göstermeleri, sesin maddesel ortamda dalgalar boyunca yayıldığını test etmeleri, ışığın ve sesin madde ile etkileşiminin bazı sonuçlarını kavramaları, tam gölgenin nasıl oluştuğunu tahmin etmeleri ve cisimlerin tam gölge boylarını etkileyen faktörleri keşfetmeleri amaçlanmaktadır.

  "Canlılar Dünyasını Gezelim" ünitesinde; canlıları, benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırması; mikroskobik canlıları, mantarları, bitkileri, hayvanları tanıması; insan faaliyetleri sonucu oluşan çevre sorunlarına karşı duyarlılık kazanması ve bu sorunların çözümüne yönelik bilgi ve beceriler kazanması amaçlanmaktadır.

  "Yaşamımızın Vazgeçilmezi Elektrik" ünitesi ile öğrenciler farklı elektrik devrelerindeki pil ve lamba sayısını değiştirerek bu değişimin devre üzerindeki etkilerini keşfeder, devre elemanlarını sembollerle göstererek devre şeması çizerler, devre şemalarının ortak bilimsel dil açısından önemini kavrarlar ve çizdikleri devreleri kurarlar.

  Son ünite olan "Yer Kabuğunun Gizemi" ünitesinde öğrencilerin; yer kabuğunu oluşturan bileşenleri tanımaları, erozyon ile heyelanın yer kabuğuna etkisi, yer altı, yer üstü suları ve hava, toprak, su kirliliği hakkında bilgi, beceri ve fosil bilimi hakkında kariyer bilinci kazanmaları amaçlanmaktadır.

 • Okulumuzda 5. sınıflarda kendilerini ana dili kadar iyi ifade edebilen öğrenciler yetiştirme amacı ile İngilizce eğitim programı hazırlanır. Ortaokul eğitimi boyunca öğrenciler çok yönlü bir şekilde desteklenir.

  • Yabancı dil seviyesi yüksek tutulur.
  • Dersler dijital materyaller ile desteklenir.
  • Ulusal projelere katılma amaçlanır.

 • Metod Koleji 5. Sınıf Beden Eğitimi dersinde öğrencilerimiz sportif oyunlarda yardımlaşma, paylaşma ve birlikte hareket edebilme konularında oldukça güzel davranışlar sergiler. Öğrencilerimiz aldığı dersler sonucunda temel spor branşlarını kuralları ile öğrenir. Sportif etkinlikler esnasında yerinde ve zamanında doğru karar vermeyi bilir. Çocuklarımız spor yapmanın sağlığımız üzerindeki önemli rolünü kavramışlardır. Yıl içinde derslerimizdeki fiziksel etkinlikler haricinde öğretmenimizin vermiş olduğu teorik bilgilerle beslenmenin önemini anlar ve bu konuda çok dikkatli davranır. Öğrencilerimiz rekabet ve yarışma hırsıyla birlikte saygı ilkelerine bağlı kalarak rakibine değer veren bir birey olmayı hedefler. Metod Koleji öğrencileri milli bayramlarımızın öneminin ve bu bayramlardaki görev ve sorumluluğun farkındadır.