• Türkçe Dersi Öğretim Programı, öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini ve zihinsel becerileri kazanmaları, bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, Türkçe sevgisiyle, istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmelerini sağlayacak şekilde bilgi, beceri ve değerleri içeren bir bütünlük içinde yapılandırılmıştır.

  Tematik yaklaşım esas alınarak hazırlanan programda okuma ve yazma kazanımları metin içi, metin dışı ve metinler arası okuma yoluyla anlam oluşturmayı sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar kazanımların yapısı ve hiyerarşisi, öğrencilerin temel dil becerilerinin yanı sıra üst düzey bilişsel becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Öğrencilerin gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak dil bilgisi ve yazım kuralları ile ilgili kazanımlar artan bir yoğunluk içinde ve aşamalı olarak yapılandırılmıştır.

  Metod Koleji’nde Türkçe dersleri, öğrencilerimizin anlama, yorumlama, iletişim kurma ve dili etkili kullanma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Öğrencilerimize, zihinsel birikimlerine yeni bilgiler inşa etmeleri, karşılaştıkları sorunlara alternatif ve yaratıcı çözümler üretmeleri, grup içerisinde birlikte çalışma becerileri geliştirmeleri, tartışma ve yorumlama etkinliklerine katılmaları, araştırma yöntem ve teknikleri kullanmaları, olay ve durumlardan yola çıkarak kendi görüşlerini oluşturmaları konularında rehberlik edilerek zevkli bir öğrenme ortamında kazanımlara ulaşmaları hedeflenmektedir.

  5. SINIF KONU VE KAZANIM DAĞILIMI

  TEMA ADI

  KONULAR

  KAZANIM SAYISI

  ÇOCUK DÜNYASI

  .Sözcüğün Anlam Özellikleri ve Sözcük Grupları

  .Sözcükler Arası Anlam İlişkileri

  9

  MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK

  .Cümlede Anlam

  4

  ERDEMLER

  .Geçiş ve Bağlantı İfadeleri, Atasözleri ve Özdeyişler

  .Söz Sanatları

  4

  BİLİM VE TEKNOLOJİ

  .Kök Bilgisi ve Yapım Ekleri

  4

  MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ

  .Paragrafta Konu  ve Ana Fikir

  .Paragrafın Yapısı

  .Paragrafta Anlatıcı ve Bakış Açısı

  .Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları

  .Metin Türleri

  15

  OKUMA KÜLTÜRÜ

  .Ses Olayları

  .Tablo ve Grafik Yorumu

  .Sözlü İletişim

  12

  SAĞLIK VE SPOR

  .Yazım Kuralları

  4

  DOĞA VE EVREN

  .Noktalama İşaretleri

  .Doğru ve Güzel Anlatım

  .Oluş Sırası

  4

 • Toplumun ihtiyaçlarına çözüm bulacak bugünün gençleri gerçekten problem çözme becerisine sahip, karşılaştığı durumlar konusunda analitik düşünebilen, yorum yapabilen, çözüm yolları için araştırmacı, yenilikçi ve hayal gücünü kullanabilen bireyler olarak yetişmelilerdir. Bu yüzden bilimi anlamlandırıp hayatlarının bir parçası haline getirebilmelilerdir. Hedefimiz; Öğrenci Merkezli” bir yaklaşımla “tam öğrenmeyi” gerçekleştirmek, etik, ilkeli ve tutarlı bir anlayışla günlük hayatta matematiği kullanabilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen, problemleri  yorumlayabilme ve çözme becerisi gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, öz güven sahibi mutlu, başarılı ve sağlıklı nesiller yetiştirmektir. 

  Matematik derslerinde başarı için " Her kazanılan bilgi bir sonraki bilgiyi yapılandırmaya zemin hazırlar.” ilkesinden yola çıkarak, benimsediğimiz uygulamalar etkin dinleme, öğrenilen konularla ilgili özet çıkarma, farklı örnekler çözerek hafızaya alma ve tekrar etme adımlarından oluşur.

  Bizler ders ortamında öğrenmenin gerçekleşmesini hedeflerken,

  Öğrencilerimize;  günlük hayatın içinde matematiği yorumlayabilmeyi ve sorgulayabilmeyi, test çözüm tekniklerini, zaman yönetimini ve sınav yönetimini öğreterek onlara rehber olmayı amaçlıyoruz.

 • Sosyal Bilgiler dersi bu dersi gören bireyin toplum içerisinde karşılaşacağı sorunlar esnasında kullanması gereken becerileri aşılamayı amaçlayan bir derstir. Sosyal bilgiler dersinin amacı bireyin toplum içerisinde yeterli bilgi, beceri ve tutum sahibi olmasıdır. Metod Koleji’nde Sosyal Bilgiler dersleri öğrencilerimize, öncelikle vatandaşlık ile ilgili sorumluluklarını ve görevlerini kazandırmayı amaçlayan, toplumda beraber yaşama ile birlikte gelen sorumluluk, yardımlaşma ve doğru karar verme konuları hakkında bilgiler vererek eğitime başlamayı hedeflemektedir.

  Atatürk ilke ve inkılaplarını en iyi şekilde kavramalarını , ülkemizin her bölgesinin tarihini, coğrafyasını ve kültürel özelliklerini öğreterek, yakından uzağa ilkesiyle önce çevresini sonra ülkesini tanımasını sağlayan, karşılaştıkları sorunların çözümünde kullanabilecekleri bilgi, tutum ve becerileri geliştirerek içinde bulundukları toplumla uyum içerisinde yaşamalarını öğretmek amaçlanmaktadır. Farklı öğrenme biçimlerini destekleyen çalışmalar ve sosyal sorumluluk projeleriyle bir üst eğitim kurumuna hazırlarız.

   Çağdaş eğitim modelleri ile "Yaparak-Yaşayarak Öğrenme" yöntemi kullanılarak "öğrenmeyi öğreten" öğrenci merkezli bir eğitim sistemi uygulayarak öğrencileri dersin tam içinde tutmak hedeftir.

  Öğrencilerimiz sene sonunda aşağıdaki kazanımları edineceklerdir.

  BİREY VE TOPLUM

  Bu öğrenme alanı işlenirken bilimsellik, aile birliğine önem verme ve sorumluluk gibi değerlerle sosyal katılım becerisinin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.        

  KÜLTÜR VE MİRAS

  Bu öğrenme alanı işlenirken estetik ve kültürel mirasa duyarlılık gibi değerlerle Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma ile araştırma gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

  İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER

  Bu öğrenme alanı işlenirken doğal çevreye duyarlılık ve dayanışma gibi değerlerle harita okuryazarlığı, çevre okuryazarlığı ve gözlem gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

  BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

  Bu öğrenme alanı işlenirken dürüstlük, çalışkanlık ve bilim etiği gibi değerlerle öz denetim ve dijital

  okuryazarlık gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

  ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM

  Bu öğrenme alanı işlenirken sorumluluk değeriyle iş birliği, yenilikçilik, girişimcilik ve araştırma gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

  ETKİN VATANDAŞLIK

  Bu öğrenme alanı işlenirken özgürlük ve bağımsızlık gibi değerlerle araştırma ve sosyal katılım gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

  KÜRESEL BAĞLANTILAR

  Bu öğrenme alanı işlenirken kültürel mirasa duyarlılık değeriyle araştırma ve yaratıcılık gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

 • Özel Metod  Koleji’nde Fen Bilimleri dersi için  disiplinler arası bir bakış açısıyla araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı temel alınmıştır. Bu ders öğrencilerimizin 21. Yüzyıl becerileri olan Analitik düşünme , Karar verme , Yaratıcı düşünme , Girişimcilik , İletişim , Takım çalışması ,Yenilikçi (inovatif) düşünme  becerilerini geliştirmelerini, yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını ve etraflarındaki dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için gerek duyulan kazanmalarını sağlamak amacıyla planlanır. Böylece öğrencilerimizin Fen ve Teknoloji okur-yazarı olarak yetiştirmeleri sağlanmaktadır.

  1. Sınıf öğrecilerimiz 1. ünite olan “Güneş, Dünya ve Ay” ünitesinde öğrencilerimizin Güneş ve Ay’ın temel özelliklerini, şekillerini, boyutlarını ve yapılarını tanıyıp kavramaları; Güneş’in dönme hareketini kavramaları; Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini kavramaları; Dünya ve Ay arasında hareket ilişkisine bağlı olarak Ay’ın evrelerinin meydana geldiğini açıklamaları; Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini kavramaları hedeflenmektedir.
  2. Ünite olan ”Canlıların Sınıflandırılması” ünitesinde öğrencilerimizin canlıları, benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırması, mikroskobu, mikroskobik canlıları, mantarları, bitkileri, hayvanları tanımasına yönelik bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
  3. Ünite olan “Kuvvetin Ölçülmesi” ünitesinde öğrencilerimizin doğada var olan çeşitli kuvvetleri tanıyarak kuvvetin büyüklüğünün dinamometre ile nasıl ölçüldüğünü keşfetmeleri; farklı yüzey / ortamlarda sürtünme kuvvetinin harekete olan etkisini gözlemlemeleri ve sürtünme kuvvetinin günlük yaşantımızdaki yeri ve öneminden haberdar olmaları; ayrıca sürtünme kuvvetinin arttırılması ve azaltılmasına yönelik öğrendiği bilgilerden sonra, kendi fkirlerini ileri sürebilme becerileri ortaya koymaları, böylece yaratıcı ve yenilikçi düşünme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.
  4. Ünite olan “Madde ve Değişim” ünitesinde öğrencilerimizin maddenin hâl değiştirmesi sürecinde oluşan erime, donma, kaynama, yoğunlaşma (yoğuşma), buharlaşma, süblimleşme ve kırağılaşma olaylarını ısı alınıp verilmesi temelinde açıklamaları ve erime, donma ve kaynama noktalarını kullanarak saf maddeleri ayırt etmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin, ısı ve sıcaklık kavramları arasındaki temel farkları kavrayarak ısınma ve soğuma esnasında maddelerde meydana gelen genleşme ve büzülme olaylarını açıklamaları amaçlanmaktadır.
  5. ünite olan “Işığın Yayılması” ünitesinde öğrencilerimizin ışığın farklı ortamlarda nasıl yayıldığını keşfetmeleri, ışığın doğrusal bir yol ile yayıldığını kavramaları ve bu durumu basit ışın çizimleriyle göstermeleri, ışığın yansıma şekillerini kavramaları, maddeleri ışık geçirgenliğine göre sınıflandırma becerisi göstermeleri, tam gölgenin nasıl oluştuğunu tahmin etmeleri ve cisimlerin tam gölge boylarını etkileyen faktörleri keşfetmeleri amaçlanmaktadır.
  6. ünite olan “İnsan ve Çevre” ünitesinde öğrencilerimizin çevre sorunlarının neden ve sonuçlarını sorgulayabilmeleri, biyoçeşitlilik, nesli tükenen ve tükenme tehlikesi olan canlıları ve bu canlı türlerini korumak için yapılması gerekenleri, insan faaliyetleri sonucu oluşan çevre sorunlarına karşı duyarlılık ve bu sorunların çözümüne yönelik bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
  7. ünite olan “Elektrik Devre Elemanları” ünitesinde öğrencilerimizin farklı elektrik devrelerindeki pil ve lamba sayısını değiştirerek bu değişimin devre üzerindeki etkilerini keşfetmeleri, devre elemanlarını sembollerle göstererek devre şeması çizmeleri, devre şemalarının ortak bilimsel dil açısından önemini kavramaları, çizdikleri devreleri kurmaları ve çalıştırmaları amaçlanmaktadır.

  5.Sınıf öğrencilerimiz yıl sonunda aşağıda belirtilen kazanımları edinmiş olacaktır.

  FEN BİLİMLERİ DERSİ 5.SINIF KAZANIMLARI

  1.Ünite: Güneş Dünya ve Ay
  F.5.1.1.1Güneş’in özelliklerini açıklar.
  F.5.1.1.2. Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.
  F.5.1.2.1. Ay’ın özelliklerini açıklar.
  F.5.1.2.2.Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır.                 
  F.5.1.3.1. Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar.
  F.5.1.3.2. Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.
  F.5.1.4.1. Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.

  2.Ünite: Canlıların Sınıflandırılması
  F.5.2.1.1. Mikroskop yardımı ile mikroskobik canlıların varlığını gözlemler.
  F.5.2.1.2. Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır.

  3.Ünite: Kuvvetin ölçülmesi

  F.5.3.1.1. Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer.
  F.5.3.1.2. Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar.
  F.5.3.2.1. Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir.                  
  F.5.3.2.2. Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder.
  F.5.3.2.3. Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir.

  4.Ünite: Madde ve Değişim

  F.5.4.1.1. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.
  F.5.4.2.1. Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler.
  F.5.4.3.1. Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar.
  F.5.4.3.2. Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.
  F.5.4.4.1. Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır.
  F.5.4.4.2. Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir.

  5.Ünite:Işığın Yayılması

  F.5.5.1.1. Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir.
  F.5.5.2.1. Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir.
  F.5.5.2.2. Işığın yansımasında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişkiyi açıklar.
  F.5.5.3.1. Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır.
  F.5.5.4.1. Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir.
  F.5.5.4.2. Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder.

  6.Ünite: İnsan ve Çevre

  F.5.6.1.1. Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemini sorgular.
  F.5.6.1.2. Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.
  F.5.6.2.1. İnsan ve çevre arasındaki etkileşimin önemini ifade eder.
  F.5.6.2.2. Yakın çevresindeki veya ülkemizdeki bir çevre sorununun çözümüne ilişkin öneriler sunar.
  F.5.6.2.3. İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur.
  F.5.6.2.4. İnsan-çevre etkileşiminde yarar ve zarar durumlarını örnekler üzerinde tartışır.

  7.Ünite: Elektrik Devre Elemanları

  F.5.7.1.1. Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir.
  F.5.7.1.2. Çizdiği elektrik devresinin şemasını kurar.
  F.5.7.2.1. Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.

 • Özel Metod Koleji 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibari ile Cambridge Uluslararası Genel İlköğretim Eğitimi Sertifika (IGCSE) Programını  uygulamaktadır. Uluslararası platformda geçerliliği olan bu program kapsamında, dersler Türk ve yabancı eğitmenler tarafından işlenmektedir.

  İngilizce Öğretim programları her sınıf seviyesine göredir ve eğitim süreci, seviyeler ilerledikçe  farklılık göstermektedir. Sınıf içi kullanılan İngilizce ders kitapları Cambridge University Press yayınlarıdır; ayrıca kazanımlar MEB konu ünitelerine göre de pareleldir. Öğrenci bu sayede LGS sınavına yönelik de öğrenmeler gerçekleştirmektedir. Dersler İngilizce 4 temel beceri üzerine kuruludur;

  • Grammar(Dil Bilgisi)
  • Reading and Writing  (okuma ve yazma)
  • Listening ( Dinleme)
  • Speaking (Konuşma)

  Öğrencinin İngilizceyi bir iletişim aracı olarak kullanımını artırmak için sınıf içinde bir çok farklı teknik ve yöntem kullanılmaktadır; özellikle yaşayan bir dil   kullanmak ve öğrencinin kendisini akıcı bir şekilde İngilizce ifade etmesi evrensel bir birey yetiştirmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır.  Tüm İngilizce kitapları, akıllı tahta uygulamaları, görseller ve sınıf içi drama çalışmaları ile desteklenmektedir. Öğrenci İngilizce kelime dağarcığını artırmak için her ünite bazında İngilizce kelime defteri tutmaktadır.

  Uluslararası Cambridge Programına tabi olan öğrenci program sonunda Cambridge University tarafından hazırlanan sınavlara (Checkpoints  http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-primary/cambridge-primary-checkpoint/ ) katılmaktadır, sınava katılan ve başarı ile tamamlayan her öğrenci, 160 ülke de geçerliliği olan sertifikayı almaya hak kazanmakta ve uluslararası platformda kendini kanıtlamaktadır. İngilizce Öğretim programı stratejimiz aşağıdaki gibidir;

  http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-primary/cambridge-primary/curriculum/

 • Bir veya birden fazla yabancı dil bilmek, toplumun modernleşme sürecinin bir aşaması ve farklı dünyalara kapı aralamadır. Özel Metod Koleji 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle ikinci yabancı dil olarak İspanyolca eğitim vermektedir. Uluslararası ve bir çok  alanda geçerliliği olan İspanyolca, her sınıf için temel seviyeden başlanarak öğretilmeye başlanmıştır. Sınıf içi kullanılan Un,Dos,Tres… Ya! ve Mañana kitapları akıllı tahta destekli olup, öğrencilerin Dinleme, Okuma, Yazma ve Dil Bilgisi alanında kazanımlarını desteklemektedir. Ders içi etkinlik ve drama teknikleri ile öğrencilerin İspanyolcayı aktif kullanmalarına özellikle önem verilmektedir. Öğretim programı stratejimiz aşağıdaki gibidir;

  https://www.anayaele.es/es/html/index.php?menu=menu_metodos,manana

 • Metod Koleji 5. Sınıf Beden Eğitimi dersinde öğrencilerimiz sportif oyunlarda yardımlaşma, paylaşma ve birlikte hareket edebilme konularında oldukça güzel davranışlar sergiler. Öğrencilerimiz aldığı dersler sonucunda temel spor branşlarını kuralları ile öğrenir. Sportif etkinlikler esnasında yerinde ve zamanında doğru karar vermeyi bilir. Çocuklarımız spor yapmanın sağlığımız üzerindeki önemli rolünü kavramışlardır. Yıl içinde derslerimizdeki fiziksel etkinlikler haricinde öğretmenimizin vermiş olduğu teorik bilgilerle beslenmenin önemini anlar ve bu konuda çok dikkatli davranır. Öğrencilerimiz rekabet ve yarışma hırsıyla birlikte saygı ilkelerine bağlı kalarak rakibine değer veren bir birey olmayı hedefler. Metod Koleji öğrencileri milli bayramlarımızın öneminin ve bu bayramlardaki görev ve sorumluluğun farkındadır.

 • We have added the Science course to our program as a Cambridge international education school.Science is a course that integrates English and science disciplines. The language of the instruction for Science lesson is English. In this way, students will be able to understand the meanings of Science terms in English.

  Our students through the comparative program In addition to reinforcing their gains, they also gain high level international gains, which are additional to these gains.

  The comparative program, which includes the overlapping and non-overlapping subjects of the National Education Science Curriculum and the Cambridge International Education curriculum, applied in our 5th grade, is as follows.

  Turkish Science Curriculum

  Cambridge International Education Curriculum

  Güneş, Dünya ve Ay

  Exploring the solar system

  Canlılar Dünyası

  Animal and Human

  Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme

  Forces and motion

  Madde ve Değişimi

  Material changes

  Işığın Yayılması

  Light

  İnsan ve Çevre

  Animal and Human

  Elektrik Devre Elemanları

  Electicity

 • Today’ s youths who will find a way out social needs should raise by having problem solving ability and having analytical thinking while facing situations ,commenting ,searching solutions ,being innovator,using their  imaginations .That’s why,they must give the meaning science and make science part of their lives.Our target is making real complete learning with attitude by student centered education,using mathematic with percept by ethical principle and coherent  in daily lives ,sharing solutions and ideas,pulling together ,being selfconfident ,happy ,successful and healthy  generations are raised .

  Every earnable information give next information configuration a gound principle is adopted at maths courses for the success. We provide our students with active listening,summarising learned topics ,storing topics by solving different questions and making review.

  Our students at fifth  grades have units and topics determined by school syllabus’ advices and study them to make maths meaningful . These are;

  • Numbers and the number system
  • Addition and subtraction (1)
  • Multiplication and division (1)
  • Mass
  • Time (1)
  • Area and perimeter (1)
  • Graphs, tables and charts (1)
  • Venn and Carroll diagrams (1)
  • The number system and properties of number
  • Addition and subtraction (2)
  • Multiplication and division (2)
  • Angles, position and direction
  • Symmetry
  • 2D and 3D shapes
  • Length
  • Time (2)
  • Area and perimeter (2)
  • Special numbers
  • Fractions and divisions
  • Ratio and proportion
  • Length, mass and capacity
  • Time (3)
  • Area and perimeter (2)
  • Graphs, tables and charts (2)
  • Venn and Carroll diagrams (2).

  We are guiding our students to learn units at classrooms , to do their homework completely on time and manage their time.

  Toplumun ihtiyaçlarına çözüm bulacak bugünün gençleri gerçekten problem çözme becerisine sahip,  karşılaştığı durumlar konusunda analitik düşünebilen, yorum yapabilen, çözüm yolları için araştırmacı, yenilikçi ve hayal gücünü kullanabilen bireyler olarak yetişmelilerdir. Bu yüzden bilimi anlamlandırıp hayatlarının bir parçası haline getirebilmelilerdir Hedefimiz öğrenci merkezli bir yaklaşımla tam öğrenmeyi gerçekleştirmek, etik ilkeli ve tutarlı bir anlayışla günlük hayatta matematiği ve İngilizce’yi kullanabilen, çözümlerini ve düşüncelerini hem ana dilde hem de yabancı dillerde paylaşabilen, problemleri yorumlayabilme ve çözme becerisi gelişmiş, ekip çalışması yapabilen özgüven sahibi, mutlu, başarılı ve sağlıklı nesiller yetiştirmektir.

  Maths derslerinde başarı için her kazanılan bilgi bir sonraki bilgiyi yapılandırmaya zemin hazırlar ilkesinde yola çıkarak benimsediğimiz uygulamalar etkin dinleme öğrenilen konularla ilgili özet çıkarma farklı örnekler çözerek hafızaya alma ve tekrar etme adımlarından oluşur.

  5. sınıfımızda öğrencilerimiz ortaokul ve Cambridge matematik müfredatı doğrultusunda belirlenen üniteler ve konuları üzerinde çalışıp matematiği ve İngilizce’yi hayatlarından daha anlamlı bir hale getirirler.Ünite ve konularımız;

   

   

  Ünite Adı

   

   

  Konular

   
   

   

   

   

  1. Ünite

  Doğal Sayılar

   

  Doğal Sayılarla İşlemler

   

   

   

   

  2. Ünite

  Kesirler

   

  Kesirlerle İşlemler

   

   

   

   

  3. Ünite

  Ondalık Gösterim

   

  Yüzdeler

   

   

   

   

  4. Ünite

  Temel Geometrik Kavram- lar ve Çizimler

   

  Üçgen ve Dörtgenler

   

   

   

   

  5. Ünite

  Veri Toplama ve Değerlendirme

   

  Uzunluk ve Zaman Ölçme

   

   

   

   

  6. Ünite

  Alan Ölçme

   

  Geometrik Cisimler

   

  Bizler öğrencilerimize konuların ders ortamında öğrenilmesini, devam eden süreçte konunun pekiştirilmesi için verilen ek çalışmalarının eksiksiz yapılmasını, zaman yönetimini öğreterek onlara rehber olmayı amaçlıyoruz.

 • Görsel sanatlar dersimizde amacımız; Çocukların yaratıcılık yönlerini geliştirmek. Temel sanat bilgilerini çocuğun yetenek düzeyine paralel olarak kazandırmak. Çocukların çevre ile ilgili gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını, düşüncelerini ifade edebilme yeteneği kazandırmak. Çocukların okul ve okul sonrası yaşantılarını, olumlu etkileyecek iyi alışkanlıklar kazandırmak. İş sevgisi aşılamak ve rastladıkları zorlukları kendi iradeleriyle yenebileceklerini öğretmektir. Aletleri ve malzemeleri tanıtmak, bunlar arasındaki ilişkileri ve kullanışlarını anlatıp öğretmek. Sanatın özgürlük olduğunu kavratmak ve Diğer dersleriyle ilişkilendirerek çok yönlü bakış açısı kazandırmaktır. Resim genel anlamda bireyin iç dünyasının kâğıt üzerine aktarılmış biçimi ve zihinsel gelişim göstergesidir. Öğrenci kendi iç dünyasını görsel sanatlar dersin de özgürce kâğıdına çizerek boyayarak keserek yapıştırarak istediği malzeme ve istediği boyutta yansıtır. Bunu yaparken de aklını kullanır, düşünür karar verir ve uygular. Bu şekilde hem öğrenir hem de kendisini ifade eder. Metod Kolejinde Görsel Sanatlar Dersinde plastik sanatların her alanında öğrencinin kendisini en iyi şekilde ifade edebileceği tekniklerin tümünü öğreterek kendisine en uygun teknikle düşünce gücünü geliştiriyor ve yaratıcılığını en iyi şekilde ön plana çıkarıyoruz. Bu doğrultuda, yaş gurubu özellikleri ve önceden belirlediğimiz hedeflere uygun çalışmalarımızdan örnekler;

  • Sanatı sever, tanımlayabilirler.
  • Estetik duyguları gelişmiştir.
  • Görsel sanatlarda kullanılan yöntem ve teknikleri bilir ve kullanırlar.
  • İki ve üç boyutlu tasarımlar yapar ve bunları uygulayabilirler.
  • Sanat terimlerini bilirler.
  • Sanat dallarını birlikte düşünerek, sanatsal zenginliğe ulaşmışlardır.
  • Sanatsal etkinlikler yoluyla toplumu bilinçlendirebilme özelliğine sahiptirler.

 • İstiklal marşımızı ve diğer milli marşlarımızı düzgün söylemeyi öğrenir. Temel müzik yazı ve öğelerini öğrenir(2/4, 3/4, 4/4 lük) Dizek üzerine nota yazmayı ve notaları öğrenir. Türk müziği hakkında bilgi sahibi olur. Ses farklılıklarını öğrenir(gürlük terimleri) Farklı türdeki müzikleri ayırt eder. Ritim enstrümanlarıyla şarkılara eşlik eder.

 • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi öğrencilere dijital vatandaş olarak teknolojik kavramları, sistemler iyi anlayan ve her gün gelişen teknoloji de dijital dünyaya ayak uydurabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenme sürecinin bir parçası olan işbirlikli çalışma becerilerini edinmelerini, sosyal ortamlardan faydalanmalarına imkan sunmaktadır. Problem çözme, bilgi ve işlemsel düşünme becerilerini  geliştirmeleri ve günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara ilişkin yenilikçi ve özgün projeler geliştirmelerini sağlar. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde kazanılan beceriler yaşam boyu öğrenme sağlamaları için öğrencilere yardımcı olmaktadır.