• Öğrencilerimiz Türkçe dersi kapsamında dinleme, okuma, yazma, konuşma, görsel okuma ve görsel sunu ve okuduğunu anlama-yorumlama, iletişim kurma, dili etkili kullanma becerilerini geliştirmeye yönelik grup çalışmaları, tartışmalar, ders sunumları, yaratıcı çözümler bulma çalışmaları yaparlar.

    4. sınıf öğrencilerimiz Türkçe dersi kapsamında düz yazı, şiir, masal, hikâye, tekerleme gibi edebî türleri incelerler. Dilbilgisi konuları ders kitaplarında yer alan metinler aracılığıyla işlenmektedir.

  • Matematik dersleri,  öğrencilerin matematiği günlük yaşamlarında kullanmalarını sağlayacak şekilde planlanmıştır. Bu çerçevede matematik öğretiminde öğrencilerimizi merkeze alan, matematiğe ilişkin bilgi ve becerilerin yaşayarak, araştırıp bularak, sorgulayarak, düşünerek ve düşündüklerini ifade ederek öğrenmelerine fırsat tanıyacak ortamlar hazırlanmaktadır.

  • Sosyal Bilgiler dersleri, Atatürk İlke ve İnkılaplarını içselleştiren; milli, manevî kültürel değerler açısından donanımlı, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, çevreye duyarlı, düşünen, sorgulayan, araştıran, geçmişini bilerek geleceğini planlayan, üretken ve çalışkan bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

  • Öğrencilerimiz araştıran, sorgulayan, problem çözen, eleştirel düşünen, yaşam boyu öğrenen, merak duygusu olan bireyler olmaları açısından Fen ile ilgili beceri, tutum ve değer kazanmaları amaçlanmıştır.

    Fen Bilimleri dersinde proje ve laboratuvar çalışmaları yapılarak ders kazanımları işlenmektedir. Fen konularının günlük hayatla ilişkilendirmek amacıyla yaşamdan örneklere yer verilerek konuların işlevsel hale getirilmesi hedeflenmektedir.