• Metod Koleji’nde Türkçe dersleri, öğrencilerin dinleme, anlama, yorumlama ve dili etkili bir şekilde kullanma becerilerine ve yaratıcı yazma etkinliklerine yönelik çalışmalarla yapılır. Kazanımlarımız doğrultusunda öğrencilerimizin bir metni anlamlı okuyabilmesi, Türkçe dersinde öğrendikleri bilgiyi gerçek yaşamda kullanabileceği forma sokabilmesi, karşılaştıkları sorunlara yaratıcı çözümler üretebilmeleri, grup ile birlikte çalışma becerileri kazanması hedeflenir.

  Bu hedefler doğrultusunda Metod Koleji’nde dersler yapılandırmacı yaklaşımla, disiplinler arası ilişkilerle yaparak ve yaşayarak, öğrencilerin keşfetmesi sağlanarak işlenir.

  Üçüncü sınıf öğrencilerimiz Türkçe dersi kapsamında “Erdemler”, “Doğa ve Evren”, “Milli Kültürümüz”, “Çocuk Dünyası”, “Vatandaşlık”, “Milli Mücadele ve Atatürk” ‘’Sağlık ve Spor’’ve“Bilim ve Teknoloji” olmak üzere sekiz temel tema etrafında dil bilgisi becerileri ve edebi tür örnekleriyle karşılaşır.

  Okuduğu metni anlama ve takip etme becerisini önemli bulduğumuz Türkçe derslerinde öğrencilerimiz metinler üzerinden ses bilgisi, kelime bilgisi, cümle bilgisi, ad bilgisi, iş oluş hareket bildiren kelimeler (eylemler), varlığın özelliğini bildiren kelimeler (ön adlar) noktalama işaretleri, atasözleri, deyimler ve özdeyişler üzerinde çalışmaktadır.

  Okulumuz Türkçe derslerinde öğrencilerimizin tüm bu edinilen kazanımlar doğrultusunda günlük, deneme, kompozisyon ve belirlenen bir konu üzerine yaratıcı yazma çalışmaları yapması da önemsenmektedir.

 • Metod Koleji Matematik derslerinde öğrencilerimizin matematiği günlük yaşamda kullanabileceği, eğlenceli, formüllere işlemlere boğulmadan, matematiğin mantığını kavratan ve buradan doğru problem çözen, yeni problem durumları yaratıp alternatif çözüm yolları üreten yapılandırmacı yaklaşımı benimsemiştir. Bu yaklaşım ile Metod öğrencileri, eğitim ve öğretim sürecinin merkezinde yer almaktadır.

              Üçüncü sınıflarımız Matematik dersinde:

  • Doğal Sayılar
  • Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
  • Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
  • Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
  • Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
  • Kesirler
  • Geometrik Cisimler ve Şekiller
  • Uzamsal İlişkiler
  • Geometrik Örüntüler         
  • Geometride Temel Kavramlar
  • Uzunlukları Ölçme
  • Çevre Ölçme
  • Alan Ölçme
  • ’Paralarımız
  • Zamanı Ölçme
  • Tartma
  • Sıvıları Ölçme
  • Veri İşleme öğrenme alanlarında öğretim görmektedir.

  Bu alanların içerisinde yer alan konuları keşfettirerek öğretmekle birlikte öğrencilerimiz için matematiğe ilişkin bilgi ve becerilerinden yararlanarak, sorgulayarak, araştırarak, verileri toplayarak bu verilerle analiz ve senteze ulaşarak, düşünerek ve düşündüklerini sağlıklı bir biçimde ifade ederek öğrenmelerine yardımcı olacak eğitim-öğretim ortamları hazırlanmaktadır.

 • Metod Koleji’nde Hayat Bilgisi dersinde öğrendikleri bilgiyi gerçek yaşamda kullanabileceği forma sokabilmesi, karşılaştıkları sorunlara yaratıcı çözümler üretebilmeleri, grup ile birlikte çalışma becerileri kazanması hedeflenir.

  Bu hedefler doğrultusunda Metod Koleji’nde dersler yapılandırmacı yaklaşımla, disiplinler arası ilişkilerle yaparak ve yaşayarak, öğrencilerin keşfetmesi sağlanarak işlenir.

  Üçüncü sınıf öğrencilerimiz Hayat Bilgisi dersi kapsamında

  • Okulumuzda Hayat
  • Evimizde Hayat
  • Sağlıklı Hayat
  • Güvenli Hayat
  • Ülkemizde Hayat
  • Doğada Hayat olmak üzere altı temel tema etrafında gelişmiştir.

  Eleştirel düşünme ve olay, olguların neden sonuçlarının incelenerek günlük yaşamı nasıl etkilediğini analiz etme becerisini önemli bulduğumuz Hayat Bilgisi  derslerinde öğrencilerimiz coğrafi, tarihsel ve günlük yaşam problemleri üzerinde çalışmaktadır.

 • Metod Koleji’nde Fen Bilimleri dersleri, bilimsel, eleştirel düşünme, sorgulama, gözlemleme,  bulguları toplama, analiz ve sentez etme becerilerine yönelik çalışmalarla yapılır. Kazanımlarımız doğrultusunda öğrencilerimizin doğayı gözlemlemesi, belirli bir problem durumuna hipotez üretmesi, gözlemlenen olay ve olguların bulgularının toplanması, bulguların analiz edilmesi, hipotez sonuçlarının sentezlenmesi ve  Fen Bilimleri dersinde öğrendikleri bilgiyi gerçek yaşamda kullanabileceği forma sokabilmesi, karşılaştıkları sorunlara yaratıcı çözümler üretebilmeleri, grup ile birlikte çalışma becerileri kazanması hedeflenir.

  Bu hedefler doğrultusunda Metod Koleji’nde dersler yapılandırmacı yaklaşımla, disiplinler arası ilişkilerle yaparak ve yaşayarak, öğrencilerin keşfetmesi sağlanarak işlenir.

  Üçüncü sınıf öğrencilerimiz Fen Bilimleri dersi kapsamında

  • Gezegenimizi Tanıyalım /Dünya ve Evren
  • Beş Duyumuz / Canlılar ve Yaşam
  • Kuvveti Tanıyalım/ Fiziksel Olaylar
  • Maddeyi Tanıyalım / Madde ve Doğası
  • Çevremizdeki Işık ve Sesler/ Fiziksel Olaylar
  • Canlılar Dünyasına Yolculuk/ Canlılar ve Yaşam
  • Elektrikli Araçlar/ Fiziksel Olaylar olmak üzere yedi temel tema etrafında gelişen olay ve olgular çerçevesinde bilimsel bulgularla karşılaşır.

  Eleştirel düşünme ve problem durumlarına hipotez üreterek hipotezi doğrulama ya da yanlışlama becerisini önemli bulduğumuz Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerimiz doğa olaylarının, çevreyi gözlemleme etkinliklerinin ve günlük yaşam problemleri üzerinde çalışmaktadır.

 • We have added the Science course to our program as a Cambridge international education school.Science is a course that integrates English and science disciplines. The language of the instruction for Science lesson is English. In this way, students will be able to understand the meanings of Science terms in English.

  Our students through the comparative program In addition to reinforcing their gains, they also gain high level international gains, which are additional to these gains.

  The comparative program, which includes the overlapping and non-overlapping subjects of the National Education Science Curriculum and the Cambridge International Education curriculum, applied in our 3rd  grade, is as follows.

  Turkish Science Curriculum

  Cambridge International Education Curriculum

  Dünya’nın şekli ve yapısı

  Extra material is needed *

  Beş duyumuz

  Our Five Senses

  Kuvveti tanıyalım

  Types of movements and forces

  Maddeyi tanıyalım

  Materials

  Çevremizdeki ışık ve sesler

  Light and sound

  Çevremizdeki canlı varlıkları tanıyalım

  Living Non- living things

  Elektrikli Araçlar

  Electricity

  * This unit is not included in the Cambridge Curriculum

 • Wide science world has a special place in our lives and it starts by meeting numbers. Our kids will grow and they will turn into youth who  search ,generate  and use knowledge. According to mathematics, children are capable of understanding  mathematical concepts and systems ,that making connection between them and using these concepts and systems in our daily lives and other learning domain. They can improve themselves problem solving  ability and can manage them to solve problems in their social lives.

  Our target makes  complete  learning with attitude by student centered education,using mathematic with percept by ethical principle and coherent  in daily lives ,sharing solutions and ideas,working together ,being selfconfident ,happy ,successful and healthy  generations are raised .

  Our students at first grade have units and topics determined by school syllabus’ advices and study them to make maths meaningful. These are ;

  • Place value (1)
  • Playing with 10 & 100
  • Adding several small numbers
  • Doubling and halving
  • Number pairs
  • Multiples
  • Shapes, shapes and more shapes
  • Symmetry and movement
  • Money (1)
  • Time (1)
  • Measures
  • Place value (2)
  • Estimating and rounding
  • Doubles and halves
  • Addition and subtraction
  • More multiples
  • Time (2)
  • Estimating and measuring
  • Zoo shop and café
  • Handling data
  • Number sense
  • Fractions
  • More doubles
  • More addition and subtraction
  • Multiplying and dividing
  • Right angles
  • Symmetry
  • Movement
  • Time (3)
  • Money (2)
  • Capacity and length
  • Weight.

  We are guiding our students to learn units at classrooms , to do their homework completely on time and manage their time.

  Sayılarla tanışarak adım attığımız geniş bilim dünyası her zaman hayatımızın bir parçası olarak kalacaktır. Bu adımı atan küçüklerimiz büyüyecek hem ana dilinde hem de İngilizce dilinde araştıran, bilgi üreten ve bilgiyi kullanan gençlere dönüşecektir. İngilizce matematik sayesinde çocuklar matematiksel kavramları ve sistemleri İngilizce dilindeki terminolojilerle anlayabilecek, bunlar arasında ilişkiler kurabilecek, bu İngilizce kavram ve sistemleri günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabileceklerdir. Problem çözme stratejileri geliştirebilecek ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilecektir.

  Hedefimiz öğrenci merkezli bir yaklaşımla tam öğrenmeyi gerçekleştirmek etik ilkeli ve tutarlı bir anlayışla günlük hayatta İngilizce ile matematiği kullanabilen, çözümlerini ve düşüncelerini her iki dilde paylaşabilen, ekip çalışması yapabilen, özgüven sahibi mutlu başarılı ve sağlıklı nesiller yetiştirmektir.

  Üçüncü sınıfımızda öğrencilerimiz ilkokul matematik ve Cambridge müfredatı doğrultusunda belirlenen üniteler ve konuları üzerinde çalışıp hem matematiği hem de İngilizce’yi hayatlarında daha anlamlı bir hale getirirler.Ünite ve konularımız;

   

  Ünite Adı

   

  Konular

   
   

   

   

   

  1. Ünite

  Doğal Sayılar

   

  Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

   

  Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

   

   

   

   

  2. Ünite

  Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

   

  Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

   

  Veri Toplama ve Değerlendirme

   

   

  3. Ünite

  Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

   

  Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

   

   

   

   

   

  4. Ünite

  Kesirler

   

  Zaman Ölçme

   

  Paralarımız

   

  Tartma

   

   

   

   

   

  5. Ünite

  Geometrik Cisimler ve Şekiller

   

  Geometrik Örüntüler

   

  Geometride Temel Kavramlar

   

  Uzamsal İlişkiler

   

   

   

   

   

  6. Ünite

  Uzunluk Ölçme

   

  Çevre Ölçme

   

  Alan Ölçme

   

  Sıvı Ölçme

   

  Bizler öğrencilerimize konuların ders ortamında öğrenilmesini, devam eden süreçte konunun pekiştirilmesi için verilen ek çalışmalarının eksiksiz yapılmasını, zaman yönetimini öğreterek rehber olmayı amaçlıyoruz.

 • Özel Metod Koleji 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibari ile Cambridge Uluslararası Genel İlköğretim Eğitimi Sertifika (IGCSE) Programını  uygulamaktadır. Uluslararası platformda geçerliliği olan bu program kapsamında, dersler Türk ve yabancı eğitmenler tarafından işlenmektedir.

  İngilizce Öğretim programları her sınıf seviyesine göredir ve eğitim süreci, seviyeler ilerledikçe  farklılık göstermektedir. Sınıf içi kullanılan İngilizce ders kitapları Cambridge University Press yayınlarıdır; ayrıca kazanımlar MEB konu ünitelerine göre de pareleldir. Öğrenci bu sayede LGS sınavına yönelik de öğrenmeler gerçekleştirmektedir. Dersler İngilizce 4 temel beceri üzerine kuruludur;

  • Grammar(Dil Bilgisi)
  • Reading and Writing  (okuma ve yazma)
  • Listening ( Dinleme)
  • Speaking (Konuşma)

  Öğrencinin İngilizceyi bir iletişim aracı olarak kullanımını artırmak için sınıf içinde bir çok farklı teknik ve yöntem kullanılmaktadır; özellikle yaşayan bir dil   kullanmak ve öğrencinin kendisini akıcı bir şekilde İngilizce ifade etmesi evrensel bir birey yetiştirmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır.  Tüm İngilizce kitapları, akıllı tahta uygulamaları, görseller ve sınıf içi drama çalışmaları ile desteklenmektedir. Öğrenci İngilizce kelime dağarcığını artırmak için her ünite bazında İngilizce kelime defteri tutmaktadır.

  Uluslararası Cambridge Programına tabi olan öğrenci program sonunda Cambridge University tarafından hazırlanan sınavlara (Checkpoints  http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-primary/cambridge-primary-checkpoint/ ) katılmaktadır, sınava katılan ve başarı ile tamamlayan her öğrenci, 160 ülke de geçerliliği olan sertifikayı almaya hak kazanmakta ve uluslararası platformda kendini kanıtlamaktadır. İngilizce Öğretim programı stratejimiz aşağıdaki gibidir;

  http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-primary/cambridge-primary/curriculum/

 • Metod Koleji 1. 2. 3. 4. Sınıf Beden Eğitimi ve Oyun dersinde öğrencilerimiz aldıkları dersler sonucunda Dengeleme ,yerdeğiştirme ve nesne kontrolü gerektiren hareketleri yerinde ve zamanında yapmayı öğrenir . Spor yapmanın sağlığımız üzerindeki önemli rolünü kavramıştır ve bu ilke üzerinden spor yapmayı benimsemiştir. Öğrencilerimiz iki ve daha fazla hareket becerisi içeren basit kuralı oyunlar oynamayı bilir. Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder. Öğrencilerimiz Oyunlarda kullanınılan basit stratejiler geliştirmektedir. Metod Koleji öğrencileri milli bayramlarımızın öneminin ve bu bayramlardaki görev ve sorumluluğun farkındadır.

 • Görsel sanatlar dersimizde amacımız; Çocukların yaratıcılık yönlerini geliştirmek. Temel sanat bilgilerini çocuğun yetenek düzeyine paralel olarak kazandırmak. Çocukların çevre ile ilgili gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını, düşüncelerini ifade edebilme yeteneği kazandırmak. Çocukların okul ve okul sonrası yaşantılarını, olumlu etkileyecek iyi alışkanlıklar kazandırmak. İş sevgisi aşılamak ve rastladıkları zorlukları kendi iradeleriyle yenebileceklerini öğretmektir. Aletleri ve malzemeleri tanıtmak, bunlar arasındaki ilişkileri ve kullanışlarını anlatıp öğretmek. Sanatın özgürlük olduğunu kavratmak ve Diğer dersleriyle ilişkilendirerek çok yönlü bakış açısı kazandırmaktır. Resim genel anlamda bireyin iç dünyasının kâğıt üzerine aktarılmış biçimi ve zihinsel gelişim göstergesidir. Öğrenci kendi iç dünyasını görsel sanatlar dersin de özgürce kâğıdına çizerek boyayarak keserek yapıştırarak istediği malzeme ve istediği boyutta yansıtır. Bunu yaparken de aklını kullanır, düşünür karar verir ve uygular. Bu şekilde hem öğrenir hem de kendisini ifade eder. Metod Kolejinde Görsel Sanatlar Dersinde plastik sanatların her alanında öğrencinin kendisini en iyi şekilde ifade edebileceği tekniklerin tümünü öğreterek kendisine en uygun teknikle düşünce gücünü geliştiriyor ve yaratıcılığını en iyi şekilde ön plana çıkarıyoruz. Bu doğrultuda, yaş gurubu özellikleri ve önceden belirlediğimiz hedeflere uygun çalışmalarımızdan örnekler;

  • Sanatı sever, tanımlayabilirler.
  • Estetik duyguları gelişmiştir.
  • Görsel sanatlarda kullanılan yöntem ve teknikleri bilir ve kullanırlar.
  • İki ve üç boyutlu tasarımlar yapar ve bunları uygulayabilirler.
  • Sanat terimlerini bilirler.
  • Sanat dallarını birlikte düşünerek, sanatsal zenginliğe ulaşmışlardır.
  • Sanatsal etkinlikler yoluyla toplumu bilinçlendirebilme özelliğine sahiptirler.

 • İstiklal marşımızı ve diğer milli marşlarımızı düzgün söylemeyi öğrenir. Kendi yaptığı basit ritim çalgılarıyla şarkılara eşlik eder. Ses ve nefes çalışmaları yapar. Sesini doğru kullanabilmeyi öğrenir. Dinlediği şarkıya uygun ritimler ve danslar öğrenir ve uygular. Enstrümanları tanımaya başlar ve çevresindeki enstrümanları ayırt etmeye başlar. Farklı türdeki müzikleri ayırt eder.

 • Bilişim teknolojileri alanında her öğrenciye teknolojiden yararlanma ve bilgi ve işlemsel düşünme becerileri kazandırmaktır. Öğrenme-öğretme süreci içerisinde farklı alt temaları desteklemesi gereken Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi;

  1. Bilgi İşlemsel Düşünme
  2. Mantıksal Sorgulama
  3. Problem Çözme
  4. Algoritma Tasarlama

  Belirlenen kazanımlar doğrultusunda öğretim programında 1. 2. 3. 4. Sınıflar öğretim programlarında basamaklı öğrenim yaklaşımını temele almış ve öğrencilerin yeterlilik düzeylerine göre belirlenmiştir.

  Başlangıç Düzeyi (D1) Temel Kavramlar ve İşlem akışlarına ilişkin uygulamalar

  Orta Düzey (D2) Bilişim Teknolojilerine İlişkin Detaylar ve programlama mantığına giriş

  Gelişmiş Düzey (D3) Bilişim Teknolojilerinin günlük hayatta yansımaları ve blok tabanlı programlama ortamlarında uygulama geliştirme.

  İleri Düzey (D4) Bilişim Teknolojilerinin doğru ve güvenli kullanımı ile programlama süreçlerine ilişkin karmaşık uygulamalara yer verilmiştir.