•  1. sınıfta okul olarak vizyonumuz; Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanan, kendini ifade eden, iletişim kuran, iş birliği yapan, girişimcilik ve sorun çözme kapasitesi gelişmiş, bilimsel düşünen anlayan, araştıran, inceleyen, eleştiren, sorgulayan ve yorumlayan, haklarını ve sorumluluklarını bilen, öz güveni yüksek, çevresiyle uyumlu, görüş ve tezlerini gerekçe ve kanıtlarla destekleyerek yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen, okuduklarını anlayarak eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilen, sentezleyebilen, okuma ve öğrenmeden zevk alan, bilgi teknolojilerini güvenli bir şekilde kullanarak bilgi edinme, oluşturma ve paylaşma becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmektir.

   21. yüzyılda geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde ilk okuma yazma öğretimi, basit düzeyde okuma ve yazma becerileri ile sınırlı olmadığı biliniyor. Düşünme, anlama, sıralama, sorgulama, sınıflama, ilişki kurma, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerin geliştirilmesinde de ilk okuma yazma öğretiminin önemli bir işlevi olduğunu ve bu bağlamda Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmaya dönük becerilerin kazandırıldığı bir okuma yazma öğretimini amaçlıyoruz.

   1.sınıfta yazma öğrenme alanında öğrencilerin harfler, rakamlar ve matematiksel işaretleri tekniğine uygun yazma becerisi üzerinde duruyoruz. Bu nedenle 1. sınıfta öğrencilerin yazma çalışmalarında öğretim esnasında anlık olarak izleme, geri bildirimde bulunma ve yönlendirme önem taşıdığının farkındayız. Bu yüzden öğrencilerimize rehberlik edilerek zevkli bir öğrenme ortamında kazanımlara ulaşmaları hedeflemekteyiz.

  Birinci sınıf öğrencilerimiz Türkçe derslerinde;

  • Zaman ve Mekan
  • Erdemler
  • Milli Kültürümüz
  • Sağlık ve Spor
  • Çocuk Dünyası
  • Doğa ve Evren
  • Milli Mücadele ve Atatürk
  • Bilim ve Teknoloji temaları çerçevesindeki metinler üzerinde çalışırlar.

   Öğrencilerimiz ilk dört tema boyunca Dik Temel Harflerle “Ses Temelli Eğitim” okuma-yazma becerileri edinim sürecini yaşarlar.

  Çalışılacak ses grupları:
  e,l,a,k,i,n

  o,m,u,t,ü,y

  ö,r,ı,d,s,b

  z,ç,g,ş,c,p

  h,v,ğ,f,j

  Beşinci temadan itibaren metin işleme süreçleri ile okuduğunu anlamaya yönelik çalışmalara odaklanırlar. Dilbilgisi bağlamında ise nokta, kısa çizgi, virgül, soru işareti, kesme işareti, ünlem işaretinin kullanıldığı durumları ve zıt anlamlı kelimeler, eş anlamlı kelimeler öğrenirler.

 •  1. sınıfta Matematik dersinde Matematikle ilgili kavramlar, doğası gereği soyut niteliklidir. Çocukların gelişim düzeyleri dikkate alındığında bu kavramların doğrudan algılanması oldukça zordur. Bu nedenle, matematikle ilgili kavramlar, somut ve soyut yaşam modellerinden yola çıkılarak ele aldık.

  Öğretim Somut Deneyimlerle Başlamalıdır: Okulumuzda Küçük yaştaki öğrencilerin, bilgilerin somut modellerle temsil edildiği öğrenme ortamlarında daha anlamlı öğrendiklerinin biliyoruz. Dolayısıyla matematik öğretiminde somut modellerin kullanılması öğrencilerimiz için oldukça yararlıdır. Öğretimin somut deneyimlerle başlaması, öğrenci başarısını sağlamak için tek başına yeterli değildir. Öğretmen olarak, dersini planlarken seçeceği etkinliklerin amaca uygunluğuna, güdüleyici olmasına ve öğrencinin akıl yürütme becerilerini kullanmasına dikkat ediyoruz.

  Anlamlı Öğrenme Amaçlanmalıdır: Derslerimizde öğrencilerin, bilgileri yalnızca hatırlamaları ve tanımalarını değil; öğrendiklerinin arkasında yatan anlamı kavramaları hedefliyoruz. Anlamlı öğrenmelerini, bilgiyi farklı ortamlarda uygulayabilmelerini, kavramlar arası ilişkiyi kurabilmelerini önemsiyoruz.

  Öğrencilerimizin; öğrenmede iletişimin önemli bir rolü olduğunu kavratıyor, öğrencileri bildiklerini yeniden gözden geçirmeye, toparlamaya ve yapılandırmaya yöneltiyoruz. Matematik bilgilerinin, hem gerçek hayatla hem de diğer derslerde öğrenilenlerle ilişkilendirilmesine önem vermekteyiz. Matematik dersinde istekli olmaları, motivasyonları ile ilgilidir. Öğrencilerin derse yönelik motivasyonlarını yükseltmek için biz öğretmenlerin alabileceği çeşitli önlemler vardır. Her şeyden önce öğrencilerin matematiği anlamlı öğrenmeleri, onların derse yönelik tutumlarını olumlu yönde etkileyeceğini biliyoruz. Öğrencilerimize ödev verirken, sınıf etkinlikleri ve benzeri çalışmaların anlamlı olmasına dikkat ediyoruz. Şunu iyi biliyoruz ki bütün öğrenciler aynı biçimde motive edilemezler. Bazı öğrenciler başarı ile motive olurken bazıları oyun, bulmaca, ilginç problemler vb. etkinliklere daha çok ilgi duyabilir. Kimi öğrenciler ise öğrendiklerini uygulama şansı yakaladığı zaman derse daha çok ilgi duyar. Sonuç olarak öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alıyor, matematiği öğrenmeye yönelik motivasyonlarının geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz.

  Birinci sınıf öğrencilerimizin matematik derslerinde göreceği konuları sıralayacak olursak: sayılar, geometri, ölçme ve veri öğrenme alanlarında çalışmalarda bulunurlar. Sayılar öğrenme alanında 100 içinde sayıları tanırlar. 50 içinde eldesiz toplama işlemlerini yapabilirler. Çıkarma alanında onluk bozmayı gerektirmeyecek işlemleri yapabilirler. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi kavrayabilirler. Geometri alt öğrenme alanında küp, prizma, silindir, koni ve küreyi tanırlar. Ölçme alanında uzunlukları ve ağırlıkları ölçebilir, paralarımızı ve takvimi tanırlar. Saat başlarını tanıyabilirler. Veri alanında ise tabloları okuyabilirler.

 • Metod Koleji olarak, 1. sınıflarda Hayat Bilgisi dersinin öğretmen ya da konu merkezli değil, öğrenci merkezli olmasına ve çocuğun bakış açısını yansıtmasına dikkat ediyoruz.

  Öğrencilerimiz bilgileri ezberleyerek, edilgen bir biçimde öğrenmeye çalışmak yerine, öğrenme-öğretme sürecine aktif olarak katılmaktadır. Kendisine sunulan uyaranları yorumlamayı, anlamlandırmayı ve bilgiyi bizzat kendisi yapılandırmayı öğrenmektedir.

  Hayat Bilgisi dersinde öğrencilere kazandırılmak istenen temel bilgi ve becerilerin, gerçek yaşamda çocuğun gereksinimleriyle örtüşmesine özen gösteriyoruz. Hızla değişen ve eskiyen, genellikle de çocuğun yaşamında herhangi bir karşılığı olmayan bilgilere derslerimizde yer olmadığının bilincindeyiz.

  Bireyin yaşam kalitesini artıracak temel becerileri kazanmasına yardımcı oluyoruz. Olabildiğince çok miktarda bilgi depolamak yerine, çocuğun zihinsel yeteneklerini ve kişiliğini her yönüyle geliştirmeye yönelik olmasına özen gösteriyoruz.

  Hayat bilgisi dersimizin yetişkinlere özgü bir “ciddiyet” içinde geçmek zorunda olmadığını biliyor, aksine çocuğun eğlenme gereksinimini de karşılamak gerektiğine inanıyoruz. Bu anlayışla, hayat bilgisi dersi çocuklar için oldukça eğlenceli ve çocukların zevkle katıldıkları bir ders olması için;

  • Öğrenmekten keyif alan,
  • Kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık,
  • Kendini, milletini, vatanını ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren,
  • Gündelik yaşamda gereksinim duyulan temle bilgilere, yaşam becerilerine ve çağın gerektirdiği donanıma sahip,
  • Değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilecek kadar esnek,
  • Mutlu bireyler olmasına dikkat ediyoruz.

  Kazanımlar, çocukların doğrudan gözlenebilir davranışlarının yanı sıra, bilgi, beceri, tutum ve değerleri de içeren ifadelerdir. Kazanımlar belirlenirken konu bütünlüğünden çok, beceriler esas alınır. Programda yer alan kazanımların, öğrenciler tarafından gerçekleştirilecek etkinlikler aracılığıyla elde edilmesinin bilincindeyiz. Bu nedenle de öğrenme-öğretme etkinliklerinin önemli olduğunu biliyoruz. Hayat bilgisi dersi ile diğer derslerin kazanımları ve ara disiplinlere ait kazanımlar arasında da ilişkilerinin gözetilmesine de özen göstermekteyiz. Birinci Sınıf öğrencilerimize Hayat Bilgisi programı çerçevesinde Okulumuzda Hayat, Evimizde Hayat, Sağlıklı Hayat, Güvenli Hayat, Ülkemizde Hayat, Doğada Hayat temaları altında pek çok kavram tanıtıyoruz.

 • We have added the Science course to our program as a Cambridge international education school.Science is a course that integrates English and Science disciplines. The language of the instruction for Science lesson is English. In this way, students will be able to understand the meanings of Science terms in English.

  Our students through the comparative program In addition to reinforcing their gains, they also gain high level international gains, which are additional to these gains.

  The comparative program, which includes the overlapping and non-overlapping subjects of the Cambridge International Education curriculum, applied in our 1st grade, is as follows.

  Cambridge International Education Curriculum

  Being Alive                                             

  Growing Plants

  Ourselves

  Materials in My World

  Pushes and Pulls

  Hearing Sounds

  Turkish Science Curriculum

  Yakın çevremizdeki canlılar

  Temizlik-Kişisel Bakım

  Besinler-Dengeli Beslenme

  Elektrik Güvenliği

  Teknolojik Araç Gereçler

  Geri Dönüşüm

  Uzay

 • Wide science world has a special place in our lives and it starts by meeting numbers. Our kids will grow and they will turn into youth who  search ,generate  and use knowledge. According to mathematics, children are capable of understanding  mathematical concepts and systems ,that making connection between them and using these concepts and systems in our daily lives and other learning domain. They can improve themselves problem solving  ability and can manage them to solve problems in their social lives.

  Our target makes  complete  learning with attitude by student centered education,using mathematic with percept by ethical principle and coherent  in daily lives ,sharing solutions and ideas,working together ,being selfconfident ,happy ,successful and healthy  generations are raised .

  Our students at first grade have units and topics determined by school syllabus’ advices and study them to make maths meaningful .These are ;

  • Numbers and the number system: counting
  • Addition and subtraction: playing with 10
  • Measures: length
  • Addition and subtraction: beyond 10
  • Numbers and the number system: estimating
  • Shapes and geometric reasoning: introducing 2D, 3D and patterns
  • Addition and subtraction: beyond 20
  • Measures: measuring and estimating capacity (1)
  • Measures: money, time and data
  • Measures: comparing weight
  • Numbers and the number system: odd and even numbers
  • Numbers and the number system: ordering numbers (1)
  • Addition and subtraction: combine and take away
  • Numbers and the number system: ordering numbers (2)
  • Measures: money
  • Measures: ordering (length and weight)
  • Measures: measuring and estimating capacity (2)
  • Measures: minutes, days and months
  • Organising, categorising and representing data (1)
  • Number and the number system: counting in tens
  • Addition and subtraction: number lines, counting on and counting back
  • Multiplication and division: doubles and halves
  • Addition and subtraction: number patterns
  • Measures: money
  • Measures: comparing (length and weight)
  • Measures: further estimating and comparing of capacity
  • Measures: telling the time and months of the year
  • Organising, categorising and representing data (2).

  We are guiding our students to learn units at classrooms , to do their homework completely on time and manage their time.

  Sayılarla tanışarak adım attığımız bu geniş bilim dünyası her zaman hayatımızın bir parçası olarak kalacaktır. Bu adımı atan küçüklerimiz büyüyecek hem ana dilinde hem de İngilizce dilinde araştıran, bilgi üreten ve bilgiyi kullanan gençlere dönüşecektir. İngilizce matematik sayesinde çocuklar matematiksel kavramları ve sistemleri İngilizce dilindeki terminolojilerle anlayabilecek, bunlar arasında ilişkiler kurabilecek, bu İngilizce kavram ve sistemleri günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabileceklerdir. Problem çözme stratejileri geliştirebilecek ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilecektir.

  Hedefimiz öğrenci merkezli bir yaklaşımla tam öğrenmeyi gerçekleştirmek etik ilkeli ve tutarlı bir anlayışla günlük hayatta İngilizce ile matematiği kullanabilen, çözümlerini ve düşüncelerini her iki dilde paylaşabilen, ekip çalışması yapabilen, özgüven sahibi mutlu başarılı ve sağlıklı nesiller yetiştirmektir.

  Birinci sınıfımızda öğrencilerimiz ilkokul matematik ve Cambridge müfredatı doğrultusunda belirlenen üniteler ve konuları üzerinde çalışıp hem matematiği hem de İngilizce’yi hayatlarında daha anlamlı bir hale getirirler.Ünite ve konularımız;

   

   

  1. Ünite

  Uzamsal İlişkiler

  Tartma

   

  2. Ünite

  Doğal Sayılar

   

   

  3. Ünite

   Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

  Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

   

   

   

  4. Ünite

  Paralarımız

   Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

   Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

   

   

   

   

   

  5. Ünite

  Kesirler

  Zaman Ölçme

  Geometrik Cisimler ve Şekiller

  Geometrik Örüntüler

   

   

   

  6. Ünite

   Veri Toplama ve Değerlendirme

  Uzunluk Ölçme

  Sıvı Ölçme

  Bizler öğrencilerimize konuların ders ortamında öğrenilmesini, devam eden süreçte konunun pekiştirilmesi için verilen ek çalışmalarının eksiksiz yapılmasını, zaman yönetimini öğreterek rehber olmayı amaçlıyoruz.

 • Özel Metod Koleji 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibari ile Cambridge Uluslararası Genel İlköğretim Eğitimi Sertifika (IGCSE) Programını  uygulamaktadır. Uluslararası platformda geçerliliği olan bu program kapsamında, dersler Türk ve yabancı eğitmenler tarafından işlenmektedir.

  İngilizce Öğretim programları her sınıf seviyesine göredir ve eğitim süreci, seviyeler ilerledikçe  farklılık göstermektedir. Sınıf içi kullanılan İngilizce ders kitapları Cambridge University Press yayınlarıdır; ayrıca kazanımlar MEB konu ünitelerine göre de pareleldir. Öğrenci bu sayede LGS sınavına yönelik de öğrenmeler gerçekleştirmektedir. Dersler İngilizce 4 temel beceri üzerine kuruludur;

  • Grammar(Dil Bilgisi)
  • Reading and Writing  (okuma ve yazma)
  • Listening ( Dinleme)
  • Speaking (Konuşma)

  Öğrencinin İngilizceyi bir iletişim aracı olarak kullanımını artırmak için sınıf içinde bir çok farklı teknik ve yöntem kullanılmaktadır; özellikle yaşayan bir dil   kullanmak ve öğrencinin kendisini akıcı bir şekilde İngilizce ifade etmesi evrensel bir birey yetiştirmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır.  Tüm İngilizce kitapları, akıllı tahta uygulamaları, görseller ve sınıf içi drama çalışmaları ile desteklenmektedir. 

  Uluslararası Cambridge Programına tabi olan öğrenci program sonunda Cambridge University tarafından hazırlanan sınavlara (Checkpoints  http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-primary/cambridge-primary-checkpoint/ ) katılmaktadır, sınava katılan ve başarı ile tamamlayan her öğrenci, 160 ülke de geçerliliği olan sertifikayı almaya hak kazanmakta ve uluslararası platformda kendini kanıtlamaktadır. İngilizce Öğretim programı stratejimiz aşağıdaki gibidir;

   http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-primary/cambridge-primary/curriculum/

 • Metod Koleji 1. 2. 3. 4. Sınıf Beden Eğitimi ve Oyun dersinde öğrencilerimiz aldıkları dersler sonucunda Dengeleme ,yerdeğiştirme ve nesne kontrolü gerektiren hareketleri yerinde ve zamanında yapmayı öğrenir . Spor yapmanın sağlığımız üzerindeki önemli rolünü kavramıştır ve bu ilke üzerinden spor yapmayı benimsemiştir. Öğrencilerimiz iki ve daha fazla hareket becerisi içeren basit kuralı oyunlar oynamayı bilir. Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder. Öğrencilerimiz Oyunlarda kullanınılan basit stratejiler geliştirmektedir. Metod Koleji öğrencileri milli bayramlarımızın öneminin ve bu bayramlardaki görev ve sorumluluğun farkındadır.

 • Görsel sanatlar dersimizde amacımız; Çocukların yaratıcılık yönlerini geliştirmek. Temel sanat bilgilerini çocuğun yetenek düzeyine paralel olarak kazandırmak. Çocukların çevre ile ilgili gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını, düşüncelerini ifade edebilme yeteneği kazandırmak. Çocukların okul ve okul sonrası yaşantılarını, olumlu etkileyecek iyi alışkanlıklar kazandırmak. İş sevgisi aşılamak ve rastladıkları zorlukları kendi iradeleriyle yenebileceklerini öğretmektir. Aletleri ve malzemeleri tanıtmak, bunlar arasındaki ilişkileri ve kullanışlarını anlatıp öğretmek. Sanatın özgürlük olduğunu kavratmak ve Diğer dersleriyle ilişkilendirerek çok yönlü bakış açısı kazandırmaktır. Resim genel anlamda bireyin iç dünyasının kâğıt üzerine aktarılmış biçimi ve zihinsel gelişim göstergesidir. Öğrenci kendi iç dünyasını görsel sanatlar dersin de özgürce kâğıdına çizerek boyayarak keserek yapıştırarak istediği malzeme ve istediği boyutta yansıtır. Bunu yaparken de aklını kullanır, düşünür karar verir ve uygular. Bu şekilde hem öğrenir hem de kendisini ifade eder. Metod Kolejinde Görsel Sanatlar Dersinde plastik sanatların her alanında öğrencinin kendisini en iyi şekilde ifade edebileceği tekniklerin tümünü öğreterek kendisine en uygun teknikle düşünce gücünü geliştiriyor ve yaratıcılığını en iyi şekilde ön plana çıkarıyoruz. Bu doğrultuda, yaş gurubu özellikleri ve önceden belirlediğimiz hedeflere uygun çalışmalarımızdan örnekler;

  • Sanatı sever, tanımlayabilirler.
  • Estetik duyguları gelişmiştir.
  • Görsel sanatlarda kullanılan yöntem ve teknikleri bilir ve kullanırlar.
  • İki ve üç boyutlu tasarımlar yapar ve bunları uygulayabilirler.
  • Sanat terimlerini bilirler.
  • Sanat dallarını birlikte düşünerek, sanatsal zenginliğe ulaşmışlardır.
  • Sanatsal etkinlikler yoluyla toplumu bilinçlendirebilme özelliğine sahiptirler.

 • İstiklal marşımızı ve diğer milli marşlarımızı düzgün söylemeyi öğrenir. Kendi yaptığı basit ritim çalgılarıyla şarkılara eşlik eder. Ses ve nefes çalışmaları yapar. Sesini doğru kullanabilmeyi öğrenir. Dinlediği şarkıya uygun ritimler ve danslar öğrenir ve uygular. Enstrümanları tanımaya başlar ve çevresindeki enstrümanları ayırt etmeye başlar. Farklı türdeki müzikleri ayırt eder.

 • Bilişim teknolojileri alanında her öğrenciye teknolojiden yararlanma ve bilgi ve işlemsel düşünme becerileri kazandırmaktır. Öğrenme-öğretme süreci içerisinde farklı alt temaları desteklemesi gereken Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi;

  1. Bilgi İşlemsel Düşünme
  2. Mantıksal Sorgulama
  3. Problem Çözme
  4. Algoritma Tasarlama

  Belirlenen kazanımlar doğrultusunda öğretim programında 1. 2. 3. 4. Sınıflar öğretim programlarında basamaklı öğrenim yaklaşımını temele almış ve öğrencilerin yeterlilik düzeylerine göre belirlenmiştir.

  Başlangıç Düzeyi (D1) Temel Kavramlar ve İşlem akışlarına ilişkin uygulamalar

  Orta Düzey (D2) Bilişim Teknolojilerine İlişkin Detaylar ve programlama mantığına giriş

  Gelişmiş Düzey (D3) Bilişim Teknolojilerinin günlük hayatta yansımaları ve blok tabanlı programlama ortamlarında uygulama geliştirme.

  İleri Düzey (D4) Bilişim Teknolojilerinin doğru ve güvenli kullanımı ile programlama süreçlerine ilişkin karmaşık uygulamalara yer verilmiştir.