• 1. sınıfta okul olarak vizyonumuz; Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanan, kendini ifade eden, iletişim kuran, iş birliği yapan, girişimcilik ve sorun çözme kapasitesi gelişmiş. Bilimsel düşünen, anlayan, araştıran, inceleyen, eleştiren, sorgulayan ve yorumlayan, haklarını ve sorumluluklarını bilen, öz güveni yüksek, çevresiyle uyumlu, görüş ve tezlerini gerekçe ve kanıtlarla destekleyerek yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen, okuduklarını anlayarak eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilen, sentezleyebilen, okuma ve öğrenmeden zevk alan, bilgi teknolojilerini güvenli bir şekilde kullanarak bilgi edinme, oluşturma ve paylaşma becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmektir.

  21. yüzyılda geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde ilk okuma yazma öğretimi, basit düzeyde okuma ve yazma becerileri ile sınırlı olmadığını biliyor. Düşünme, anlama, sıralama, sorgulama, sınıflama, ilişki kurma, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerin geliştirilmesinde de ilk okuma yazma öğretiminin önemli bir işlevi olduğunu ve bu bağlamda Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmaya dönük becerilerin kazandırıldığı bir okuma yazma öğretimini amaçlıyoruz.

  1. sınıfta yazma öğrenme alanında öğrencilerin harfler, rakamlar ve matematiksel işaretleri tekniğine uygun yazma becerisi üzerinde duruyoruz. Bu nedenle 1. sınıfta öğrencilerin yazma çalışmalarında öğretim esnasında anlık olarak izleme, geri bildirimde bulunma ve yönlendirme önem taşıdığının farkındayız. Bu yüzden öğrencilerimize rehberlik edilerek zevkli bir öğrenme ortamında kazanımlara ulaşmaları hedeflemekteyiz.

  Birinci sınıf öğrencilerimiz Türkçe derslerinde “Birey ve Toplum”, “Oyun ve Spor”, “Üretim, Tüketim ve Verimlilik”, “Değerlerimiz”, “Masal Dünyası”, “Atatürk”, “Sağlık ve Çevre” ve “Sevgi” temaları çerçevesindeki metinler üzerinde çalışırlar. Öğrencilerimiz “Birey ve Toplum” temasında okuma-yazma becerileri edinim sürecini yaşarlar. İkinci temadan itibaren metin işleme süreçleri ile okuduğunu anlamaya yönelik çalışmalara odaklanırlar. Dilbilgisi bağlamında ise nokta, virgül, soru işareti, ünlem işaretinin kullanıldığı durumları öğrenirler.

 • 1. sınıfta Matematik dersinde Matematikle ilgili kavramlar, doğası gereği soyut niteliklidir. Çocukların gelişim düzeyleri dikkate alındığında bu kavramların doğrudan algılanması oldukça zordur. Bu nedenle, matematikle ilgili kavramlar, somut ve sonlu yaşam modellerinden yola çıkılarak ele aldık.

  Öğretim Somut Deneyimlerle Başlamalıdır: Okulumuzda Küçük yaştaki öğrencilerin, bilgilerin somut modellerle temsil edildiği öğrenme ortamlarında daha anlamlı öğrendiklerinin biliyoruz. Dolayısıyla matematik öğretiminde somut modellerin kullanılması öğrencilerimiz için oldukça yararlıdır. Öğretimin somut deneyimlerle başlaması, öğrenci başarısını sağlamak için tek başına yeterli değildir. Öğretmen olarak, dersini planlarken seçeceği etkinliklerin amaca uygunluğuna, güdüleyici olmasına ve öğrencinin akıl yürütme becerilerini kullanmasına dikkat ediyoruz.

  Anlamlı Öğrenme Amaçlanmalıdır: Derslerimizde öğrencilerin, bilgileri yalnızca hatırlamaları ve tanımalarını değil; öğrendiklerinin arkasında yatan anlamı kavramaları hedefliyoruz. Anlamlı öğrenmelerini, bilgiyi farklı ortamlarda uygulayabilmelerini, kavramlar arası ilişkiyi kurabilmelerini önemsiyoruz.

  Öğrencilerimizin; öğrenmede iletişimin önemli bir rolü olduğunu kavratıyor, öğrencileri bildiklerini yeniden gözden geçirmeye, toparlamaya ve yapılandırmaya yöneltiyoruz. Matematik bilgilerinin, hem gerçek hayatla hem de diğer derslerde öğrenilenlerle ilişkilendirilmesine önem vermekteyiz. Matematik dersinde istekli olmaları, motivasyonları ile ilgilidir. Öğrencilerin derse yönelik motivasyonlarını yükseltmek için biz öğretmenlerin alabileceği çeşitli önlemler vardır. Her şeyden önce öğrencilerin matematiği anlamlı öğrenmeleri, onların derse yönelik tutumlarını olumlu yönde etkileyeceğini biliyoruz. Öğrencilerimize ödev verirken, sınıf etkinlikleri ve benzeri çalışmaların anlamlı olmasına dikkat ediyoruz. Şunu iyi biliyoruz ki bütün öğrenciler aynı biçimde motive edilemezler. Bazı öğrenciler başarı ile motive olurken bazıları oyun, bulmaca, ilginç problemler vb. etkinliklere daha çok ilgi duyabilir. Kimi öğrenciler ise öğrendiklerini uygulama şansı yakaladığı zaman derse daha çok ilgi duyar. Sonuç olarak öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alıyor, matematiği öğrenmeye yönelik motivasyonlarının geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz.

  Birinci sınıf öğrencilerimizin matematik derslerinde göreceği konuları sıralayacak olursak: sayılar, geometri, ölçme ve veri öğrenme alanlarında çalışmalarda bulunurlar. Sayılar öğrenme alanında 100 içinde sayıları tanırlar. 50 içinde eldesiz toplama işlemlerini yapabilirler. Çıkarma alanında onluk bozmayı gerektirmeyecek işlemleri yapabilirler. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi kavrayabilirler. Geometri alt öğrenme alanında küp, prizma, silindir, koni ve küreyi tanırlar. Ölçme alanında uzunlukları ve ağırlıkları ölçebilir, paralarımızı ve takvimi tanırlar. Saat başlarını tanıyabilirler. Veri alanında ise tabloları okuyabilirler.

 • Metod Koleji olarak, 1. sınıflarda Hayat Bilgisi dersinin öğretmen ya da konu merkezli değil, öğrenci merkezli olmasına ve çocuğun bakış açısını yansıtmasına dikkat ediyoruz.

  Öğrencilerimiz bilgileri ezberleyerek, edilgen bir biçimde öğrenmeye çalışmak yerine, öğrenme-öğretme sürecine aktif olarak katılmaktadır. Kendisine sunulan uyaranları yorumlamayı anlamlandırmayı ve bilgiyi bizzat kendisi yapılandırmayı öğrenmektedir.

  Hayat Bilgisi dersinde öğrencilere kazandırılmak istenen temel bilgi ve becerilerin, gerçek yaşamda çocuğun gereksinimleriyle örtüşmesine özen gösteriyoruz. Hızla değişen ve eskiyen, genellikle de çocuğun yaşamında herhangi bir karşılığı olmayan bilgilere derslerimizde yer olmadığının bilincindeyiz.

  Bireyin yaşam kalitesini artıracak temel becerileri kazanmasına yardımcı oluyoruz. Olabildiğince çok miktarda bilgi depolamak yerine, çocuğun zihinsel yeteneklerini ve kişiliğini her yönüyle geliştirmeye yönelik olmasına özen gösteriyoruz.

  Hayat bilgisi dersimizin yetişkinlere özgü bir “ciddiyet” içinde geçmek zorunda olmadığını biliyor, aksine çocuğun eğlenme gereksinimini de karşılamak gerektiğine inanıyoruz. Bu anlayışla, hayat bilgisi dersi çocuklar için oldukça eğlenceli ve çocukların zevkle katıldıkları bir ders olması için:

  - Öğrenmekten keyif alan,

  - Kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık,

  - Kendini, milletini, vatanını ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren,

  - Gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere, yaşam becerilerine ve çağın gerektirdiği donanıma sahip,

  - Değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilecek kadar esnek,

  - Mutlu bireyler olmasına dikkat ediyoruz.

  Kazanımlar, çocukların doğrudan gözlenebilir davranışlarının yanı sıra, bilgi, beceri, tutum ve değerleri de içeren ifadelerdir. Kazanımlar belirlenirken konu bütünlüğünden çok, beceriler esas alınır. Programda yer alan kazanımların, öğrenciler tarafından gerçekleştirilecek etkinlikler aracılığıyla elde edilmesinin bilincindeyiz. Bu nedenle de öğrenme-öğretme etkinliklerinin önemli olduğunu biliyoruz. Hayat bilgisi dersi ile diğer derslerin kazanımları ve ara disiplinlere ait kazanımlar arasında da ilişkilerinin gözetilmesine de özen göstermekteyiz. Birinci Sınıf öğrencilerimize Hayat Bilgisi programı çerçevesinde Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam, Dün, Bugün, Yarın temaları altında pek çok kavram tanıtıyoruz.